Du er her

Ser ikke guttebarn på mennesker?

Tidligere undersøkelser synes å vise at jenter på ca. et halvt år foretrekker å se på nærbilder av ansikter, mens guttebarn i samme alder foretrekker å se på biler og andre gjenstander. Enkelte vil trolig nikke bekreftende til et slikt funn; det passer liksom inn i en stereotypi man kan ha om gutter og jenter. Nå har imidlertid en gruppe engelske og canadiske forskere vist at det likevel ikke er så enkelt at jenter og gutter har ulike preferanser, hvis de selv kan velge hva de vil kikke på. Ut fra studier gjort av menneskeaper og ut fra tverrkulturelle undersøkelser mener forskerne at en mulig forklaring på forskjellen kan være at mannlige vesener – både hannaper og menn – generelt er mer orienterte mot samvær med grupper, enn med enkeltindivider. Dersom det er et medfødt grunnlag for denne hypotetiske forskjellen mellom de to kjønn, skulle dette også vise seg ved at guttebarn i større grad foretrekker å se på grupper av mennesker, sammenlignet med jentebarn.

For å undersøke dette nærmere gjentok forskerne den tidligere undersøkelsen. Men denne gang skulle barn ikke velge å se på personer eller gjenstander, men derimot om de ville kikke på et bilde av et enkelt individ eller et bilde av en gruppe individer. Forskerne fikk bekreftet sin hypotese. Sammenlignet med små jenter som – i likhet med hva de gjorde i den tidligere undersøkelsen – kikket mest på nærbilder av et enkelt individ, kikket guttebarna i langt høyere grad på bilder med grupper av individer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 3, 2005, side

Kommenter denne artikkelen