Du er her

ELTE-studentene tapte ankesaken

Heller ikke i lagmannsretten vant ELTE-studentene fram med kravet om at de skal ha tilgang til psykologyrket i Norge. Det fremgår av en dom som ble avsagt 19. mai.

Publisert
20. mai 2021
Emner

Hvis dommen ikke ankes, innebærer det at Helsepersonellnemndas og Helsedirektoratets vedtak om å nekte ELTE-studentene lisens/autorisasjon som psykolog, blir stående. Ankefristen går ut om én måned.

– Ikke utdannet til samme yrke

Borgarting lagmannsrett har blant annet vurdert om de ELTE-utdannede kunne få tilgang til psykologyrket i Norge gjennom EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Da må søkeren i så fall ha samme yrke som en norsk psykolog, det vil si være «klinisk psykolog». Lagmannsretten svarte imidlertid nei på dette spørsmålet. Begrunnelsen er at tittelen «okleveles pszichologus», som den femårige ELTE-utdanningen i klinisk- og helsepsykologi fører fram til, ikke gir rett til  å jobbe som klinisk psykolog i Ungarn med selvstendig ansvar for å utrede og behandle pasienter for psykiske lidelser. Dermed er de ikke utdannet til samme yrke som en psykolog i Norge.

Prosessfullmektig for staten, Torje Sunde, skriver i en e-post til Psykologtidsskriftet at dommen gjelder partene i denne aktuelle saken.

– Om de rettslige premissene også får betydning i andre saker, må vurderes av godkjenningsmyndighetene i hver enkelt sak, påpeker han.

– Uforenlig med grunnleggende prinsipper

ELTE-studentenes advokat Per Andreas Bjørgan mener dommen viser hvor vanskelig det er å få gjennomslag i domstolene for rettigheter etter EØS-avtalen.

– Heller ikke de som hadde fullført ELTE-utdanningen, fått lisens som psykolog i Norge, stått i full stilling i spesialisthelsetjenesten i tre år og vist seg skikket da praksisendringen kom i 2016, blir ansett som vernet av EØS-avtalen. Det mener jeg er uforenlig med grunnleggende EØS-rettslige prinsipper, skriver han i en e-post til Psykologtidsskriftet.

Behandlingen i Borgarting lagmannsrett var et resultat av at 163 psykologi-studenter utdannet i Ungarn anket dommen etter at de ikke fikk gjennomslag for sine krav da Oslo tingrett behandlet saken høsten 2019.

Kommenter denne artikkelen