Du er her

Sentralstyre­kandidatene – hvem er de, hva vil de?

Hva er det viktigste Psykologforeningen bør jobbe med i neste landsmøteperiode? Vi spurte kandidatene til presidentverv og medlemskap i sentralstyret.

Publisert
26. september 2019

Allerede i mai var Psykologforeningens valgkomité klar med sin innstilling til medlemmer av sentralstyret. Her presenterer vi både komitéinnstillingen og lokallagenes forslag til kandidater.  2. oktober er fristen for å foreslå alternativer.

Håkon Kongsrud Skard
Håkon Kongsrud Skard

Håkon Kongsrud Skard, innstilt av valgkomiteen til vervet som president. NY
Fødselsår: 1978
Bosted: Oslo
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialist i voksenpsykologi
Arbeidsplass: Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid/ Psykologisk institutt UiO
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Nei
Verv: Nestleder i fagutvalget for voksenpsykologi, medlem av forhandlingsdelegasjonen ved Diakonhjemmet sykehus, tidligere foretakstillitsvalgt

Håkon svarer: Foreningen må jobbe for å bedre vilkårene i psykisk helsevern. Vi må synliggjøre dagens situasjon, som er preget av mistillit og ressursmangel og bidra med løsninger. Like viktig er å sikre psykologer i kommunene når lovkravet trer i kraft og at disse brukes til best effekt. Den viktigste jobben vi gjør som samfunnsaktør, er å jobbe for at psykologkompetanse er tilgjengelig ved behov, uavhengig av adresse og størrelse på lommeboken. Da trenger vi gode tjenester nært på mennesker. Vi må også se på hvordan vi kan øke foreningens nærhet til medlemmene, vurdere spesialistutdanningen igjen og mye, mye mer.

Andreas Høstmælingen
Andreas Høstmælingen

Andreas Høstmælingen, forelsått som president av lokallaget i Oppland. Trakk sitt kandidatur 10. oktober
Fødselsår: 1977
Bosted: Oslo
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialist i barne- og ungdomspsykologi,  phd-student, i gang  med det såkalte Solstrand-programmet i regi av AFF
Arbeidsplass: Fagpolitisk direktør ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Ja, noe foredragsvirksomhet. 
Verv: Tidligere tillitsvalgt i Eiker kommune og divisjonstillitsvalgt på Ullevål sykehus.  Har vært styremedlem i Oslo lokalavdeling.

Andreas svarer: For å bli en bedre og mer proaktiv påvirkningsaktør, mener jeg Psykologforeningen trenger å utvikle en prinsipiell kvalitetsplattform som beskriver og begrunner hovedelementene i god psykologfaglig praksis og hvilke forutsetninger som må være på plass for å få dette til. Det er vårt samfunnsansvar å gi befolkning og beslutningstakere tydeligere svar på hva vi faktisk mener skal være kvalitetskrav til god praksis og hvordan man kan måle og etterprøve dette. Får vi dette til , blir vi også en bedre premissleverandør i spørsmål om hvordan tjenester bør organiseres, ledes og finansieres. 

Rune Frøyland
Rune Frøyland

Rune Frøyland, innstilt av valgkomiteen til vervet som visepresident for lønn og arbeidsmarked. 
Fødselsår: 1953 
Bosted: Oslo.
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialist i klinisk psykologi, gammel ordning
Arbeidsplass: Sjefpsykolog ved Østbytunet, Senter for behandling og fagutvikling, psykisk helsetjeneste for barn
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Nei
Verv: Fartstid i sentralstyret fra 1985, leder for lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU), leder i Akademikerne Helse.

Rune svarer: Arbeidet med ny helse- og sykehusplan må følges med hensyn til mulighetene for å gi god behandling bygget på erfaringer og kunnskap fra behandlerne som står nær pasienttilbudet. Behandling må måles på kvalitetsmål og pasienttilfredshet, ikke på produksjonstall. Behandling må gis på en måte som virker med nødvendige ressurser. Jeg vil følge opp ministerens lovnad om flere avtalespesialister og signaler om ny finansieringsordning. I kommunene må det etableres gode brukertilbud og psykologroller, og prøves ut flere finansieringsformer. Samarbeidet med Akademikerne må aktivt betjenes for at vi skal ha gode forhandlingsvilkår. Nytt forhandlingssystem i staten fordrer skolerte tillitsvalgte ved utdanningsinstitusjonene og i statlige etater for å hente ut tilfredsstillende lønn. 

Heidi Svendsen Tessand
Heidi Svendsen Tessand

Heidi Svendsen Tessand, innstilt av valgkomiteen til vervet som visepresident for fag og profesjon. 
Fødselsår: 1973
Bosted: Oslo 
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialist i samfunnspsykologi og klinisk barn og unge 
Arbeidsplass: AHUS, avdeling psykisk helsevern for barn og unge, leder for Stillasbyggerne
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Ja
Verv: Leder av Kvalitetsutvalget, Spesialitetsrådet og Chair for NAC, Europsy

Heidi svarer: Det viktigste Psykologforeningen kan gjøre er å verne om det brede samfunnsoppdraget. Psykologer bidrar til å løse viktige oppgaver i kommunene, sykehusene, organisasjoner, stat og forvaltning, og vi underviser og forsker. Vi er også premissleverandører når myndighetene fatter beslutninger for hvordan tilrettelegge for gode liv og tjenester. Vi skal jobbe for å tydeliggjøre hva som er godt fag og hva som kjennetegner kvalitet, og vi skal presse myndighetene til å undersøke om vi har tilstrekkelige tjenestetilbud. 

Bjarte Bønes Bruntveit
Bjarte Bønes Bruntveit

Bjarte Bønes Bruntveit, foreslått som styremedlem av lokallagene i Hordaland, Rogaland og Oslo, innstilt av valgkomiteen til vervet som 3. vara. NY
Fødselsår: 1975
Bosted: Eidsvågneset, Hordaland
Spesialitet: Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi
Arbeidsplass: Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Nei
Verv i Psykologforeningen: Foretakstillitsvalgt i Helse Bergen, leder i Hordaland lokalavdeling, medlem av lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU), leder Akademikerne i Helse Bergen. 

Bjarte svarer: Vi må forholde oss til mulighetene og utfordringene som den sterke veksten i psykologer kommer til å gi de nærmeste årene. Det betyr at vi må ha en overordnet visjon om hvor vi mener økningen trengs og hvorfor. Det er for eksempel ingen selvfølge at antallet psykologer i psykisk helsevern skal øke mer. Vi må se hvordan vi kan bidra i somatikken og bli flinkere til å se mulighetene i PPT. Vi må være relevante for hele landet. Derfor trenger vi en strategi for hvordan vi kan drive påvirkningsarbeid lokalt gjennom lokalavdelinger, tillitsvalgte og studentene.  

Lars Asle Einarsen
Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen, foreslått som styremedlem av lokallagene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, Vest-Agder og Oslo. NY
Fødselsår: 1967
Bosted: Trondheim
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
Arbeidsplass: Egen praksis/konsulentvirksomhet
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Ja
Verv:

Lars Asle svarer: Jeg mener at det viktigste i neste landsmøte periode er å sikre at Psykologforeningen balanserer kreftene mellom det langsiktige strategisk arbeidet og fokus på det praksisnære for medlemmene. Psykologforeningen skal oppleves relevant og som en reell støtte for psykologer i arbeidshverdagen, på alle de praksisområdene vi dekker.  Samtidig må foreningen være en pådriver i samfunnsutviklingen gjennom å være premissgiver for temaet psykisk helse. Som profesjon har vi en etisk forpliktelse overfor samfunnet både når det gjelder hvordan vi ivaretar psykologfaget og hvordan vi fremmer livskvalitet og psykisk helse.

Ingvild Gregersen
Ingvild Gregersen

Ingvild Gregersen, innstilt av valgkomiteen til verv som styremedlem.
Fødselsår: 1981
Bosted: Sandefjord, Vestfold
Spesialitet/forskerutdanning: Klinisk voksenpsykologi
Arbeidsplass: Avdeling for rusbehandling, Sykehuset i Vestfold
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Nei
Verv: Sentralstyremedlem siden 2016, nestleder i lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU) og tidligere i fagutvalget for voksenpsykologi. Har vært foretakstillitsvalgt.

Ingvild svarer: Psykologer i spesialisthelsetjenesten rapporterer om stadig dårligere arbeidsvilkår, mindre autonomi og økte krav uten økte ressurser. Våre medlemmer opplever at de ikke får tilbudt pasienter virksom behandling, og den offentlige helsetjenesten fremstår som et lite attraktivt arbeidssted. Som faglig forening og fagforening bør dette bli et tydelig fokusområde i kommende år. Uavhengig av suksess med kommunesatsningen, så trengs en klar politisk strategi for å fronte godt fag og god pasientbehandling i en presset offentlig helsetjeneste.

Aina Holmén
Aina Holmén

Aina Holmén, innstilt av valgkomiteen til verv som styremedlem.
Fødselsår: 1975
Bosted: Oslo
Spesialitet/forskerutdanning: phd om psykoselidelser hos ungdom
Arbeidsplass: Sivilombudsmannen
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester, kryss av: Nei
Verv: Visepresident fra april 2009 - 2013, har deretter vært fast sentralstyremedlem.

Aina svarer:  Forholdene i spesialisthelsetjenesten, kompetanse og kvalitet i barnevernet samt utvikling av PP-tjenesten. Områdene representerer arbeidsplasser for mange medlemmer, tjenesteområder hvor vi bør jobbe for brukerrettigheter og hvor psykologisk kompetanse er avgjørende for kvalitet. Psykologforeningen bør arbeide for en mer aktiv forskningspolitikk. Forskere trenger bedre arbeidsvilkår og vi trenger å fremme psykologisk forskning. Det er viktig at foreningen er tydelig når det gjelder menneskerettigheter. At perspektivet på sårbarhet og risiko for krenkelser legges som et langsgående perspektiv på alt foreningen jobber med, er viktig i en tid som denne, hvor menneskerettighetene er under økende press.

Arnhild Lauveng
Arnhild Lauveng

Arnhild Lauveng, innstilt av valgkomiteen til verv som styremedlem.
Fødselsår: 1972
Bosted: Lørenskog, Akershus
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialist i klinisk samfunnspsykologi, phd 
Arbeidsplass: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Tja. Har enkeltmannsforetak – 20 prosent – for å forelese og skrive bøker. 
Verv: Går for sin andre periode som fast medlem av sentralstyret.

Arnhild svarer: Vi trenger mer oppmerksomhet på helsetilbudet til barn og voksne med moderate til alvorlige vansker, inkludert sammensatte vansker. Det krever satsning på spesialisthelsetjenesten, på kommunene, og på samhandling mellom nivåer og etater. Dette er avgjørende både for pasientene, for arbeidsvilkårene til psykologer, og for utviklingen av faget. Når psykologer rapporterer at rammevilkårene hindrer dem i å arbeide i tråd med gode fagprinsipp, er det alvorlig og må adresseres. Det nye utkastet til tvangsbegrensningslov vil også gi nye utfordringer og nye muligheter for psykologisk arbeid, og må følges opp. 

Hanne Indregard Lind
Hanne Indregard Lind

Hanne Indregard Lind, foreslått som styremedlem av lokallagene i Oslo, Hordaland og Rogaland, innstilt av valgkomiteen til vervet som 1. vara. NY
Fødselsår: 1984
Bosted: Oslo
Spesialitet/forskerutdanning: I nevrospesialisering
Arbeidsplass: Psykolog på Avdeling for traumatisk hjerneskade Sunnaas sykehus HF
Psykolog på Helse og Arbeid, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus HF
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Nei
Verv: Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst RHF.

Hanne svarer: Psykologforeningen bør jobbe for at mennesker med behov for vår kompetanse skal få god hjelp på riktig nivå i helsetjenesten, og at tilbudet er dimensjonert etter behovet både i spesialisthelsetjeneste og kommune. Vi må ha en spesialisthelsetjeneste som har tilstrekkelig med kapasitet til at behandlerne får nok tid til å gi reell, evidensbasert behandling. Tilbudet i kommunene må også bygges tilstrekkelig opp før man kan lene seg på at de skal ta over store oppgaver fra andre nivåer. Vi bør videre jobbe for psykologers plass i somatikken, for en bedring av tilbudet til pasienter med somatiske sykdommer og skader. 

Siri Næs
Siri Næs

Siri Næs, foreslått av lokallagene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, Vest-Agder og Oslo som styremedlem. NY
Fødselsår: 1983
Bosted: Stette, Møre og Romsdal
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialist i Klinisk psykologi med fordypning i rus- og avhengighetsproblemer
Arbeidsplass: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Ålesund behandlingssenter, Helse Møre og Romsdal HF
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Nei 
Verv: Foretakstillitsvalgt ved Helse Møre og Romsdal HF og leder i Møre og Romsdal lokalavdeling.

Siri svarer: Psykologforeningen bør jobbe for en reell prioritering av psykisk helse i de offentlig finansierte helsetilbudene for å bidra til å gjøre psykologfaglig kunnskap tilgjengelig for hele befolkningen - uavhengig av størrelse på lommeboka. I tillegg til å drive politisk påvirkningsarbeid ved å formidle faglig kvalitet, må vi tydeliggjøre at psykisk helse også må prioriteres økonomisk. Særlig aktuelt nå er å jobbe for rammer og arbeidsvilkår i spesialisthelsetjenesten slik at det blir mulig for psykologer å utøve faglig kvalitet, samt å følge opp kommunesatsningen.

Espen Odden
Espen Odden

Espen Ødegård Odden, innstilt av valgkomiteen til verv som styremedlem. NY
Fødselsår: 1977
Bosted: Arendal, Aust-Agder 
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialiteter i barne- og ungdomspsykologi og familiepsykologi. 
Arbeidsplass: Familieklinikken, ABUP Arendal, Sørlandet Sykehus HF.
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Har hatt et lite enkeltmannsforetak som ikke er i bruk. Tar oppdrag som fagkyndig nemndsmedlem i Fylkesnemnda. 
Verv: Styremedlem i diverse lokallag og tidligere i Yngre psykologers utvalg.

Espen svarer: Jeg opptatt av gode beskrivelser av hvordan psykologer arbeider for folks beste, herunder utvikling av gode psykisk helsetjenester både innenfor og på tvers av oppfølgingsnivåene. God kvalitet henger sammen med politiske føringer og samfunnsstrukturer. Jeg tenker at Psykologforeningen i neste landsmøteperiode mer konkret bør adressere utforming av, innholdet i og samhandling mellom ulike psykisk helsetjenester. 

Eldrid Robberstad
Eldrid Robberstad

Eldrid Robberstad, innstilt av valgkomiteen til verv som styremedlem.
Fødselsår: 1967
Bosted: Sandnes, Rogaland
Spesialitet/forskerutdanning: Fordypning barn/unge
Arbeidsplass: Familiesenter i Sola kommune
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Nei
Verv: Kommunal tillitsvalgt, verv i lokallag, går for sin andre periode i  SST.

Eldrid svarer: Medlemsprosjektet er viktig fordi Psykologforeningen skal være en relevant forening for alle som er psykologer og utøver psykologfaglig arbeid og forskning – opprettholde livslangt medlemskap. Utdanningen er viktig fordi den står under press fra flere hold, og det er viktig å beholde bredden i faget og utdanningen. Samhandlingsreformen er viktig fordi når den fungerer, vil den bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i å få tilgang på psykisk helsehjelp. Kvalitet i psykologfaglig arbeid er viktig fordi alle tjenester er under stort press, og de ulike rollene som psykolog i kommunen ikke er fylt med faglig innhold ennå.

Britt Randi Hjartnes Schjødt
Britt Randi Hjartnes Schjødt

Britt Randi Hjartnes Schjødt, innstilt av valgkomiteen til verv som styremedlem.
Fødselsår: 1960
Bosted: Bergen, Hordaland
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialitet i samfunns- og allmennpsykologi
Arbeidsplass: Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Nei
Verv: Går for sin tredje periode som fast medlem av SST. Medlem av og tidligere leder for spesialistutvalget for samfunnspsykologi, tidligere tillitsvalgt.

Bibi svarer: Vi bør jobbe med å forene medlemmenes perspektiv på hva psykologer kan gjøre for folks psykiske helse gjennom livet, tverrfaglig og på tvers av tjenestearenaer og spesialiteter. Kunnskapen om at traumatiserte barn blir psykisk og fysisk syke unge og voksne må få større betydning for alt psykologarbeid og barn som pårørende må ses og hjelpes. Vi må sikre helsefremmende og forebyggende arbeid og lavterskelinnsats der folk lever sine liv: i familien, i barnehage og skole, i lokalsamfunnet og i arbeidslivet. Det bidrar til utjevning av sosial ulikhet, bedre kvalitet i psykologarbeidet og redusert antall henvisninger og press på psykisk helsevern. 

Jakob Støre-Valen
Jakob Støre-Valen

Jakob Støre-Valen, innstilt av valgkomiteen til verv som styremedlem. NY
Fødselsår: 1964
Bosted: Inderøy, Trøndelag
Spesialitet/forskerutdanning: Klinisk voksenpsykologi
Arbeidsplass: Avtalepraksis med Helse-Midt-Norge. Medeier i Innherred psykologsenter AS som formidler helprivate psykologtjenester og i helseteknologiselskapet Checkware.
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Ja 
Verv: Representerer Psykologforeningen i regionalt samarbeidsutvalg for avtalespesialister, Helse-Midt.

Jakob svarer: Som tillitsvalgt for avtalespesialistene i regionen har jeg vært opptatt av å få til gode pasientforløp og godt samarbeid mellom de ulike instansene omkring oss som jobber med behandling. Jeg ønsker en grundig prosess mot et kvalitetsbasert refusjonssystem fremfor de gjeldende kvantitetsbaserte ordningene. Jeg ønsker at Psykologforeningen skal fronte hvordan resultater av våre intervensjoner skal evalueres slik at det skal lønne seg med kontinuerlig utvikling av kliniske ferdigheter. Vi må klare å bli enige om hva som skal definere en god klinikk.

Rudi Myrvang
Rudi Myrvang

Rudi Myrvang, innstilt av valgkomiteen til vervet som 2. vara.
Fødselsår: 1967
Bosted: Oslo
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
Arbeidsplass: Organisasjonspsykolog i sitt eget firma Consummatum AS
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester, kryss av: Ja
Verv: Leder fagutvalget for organisasjonspsykologi og går for sin andre periode i SST.

Rudi svarer: I neste landsmøteperiode er det viktig at foreningen tar grep for å sikre at psykologisk fagkunnskap i større grad gjøres relevant i samfunnsutviklingen. Ifølge prinsipprogrammet har psykologiske forklaringsmodeller sin naturlige plass i så vel i utdanningsinstitusjonene, som i arbeids- og næringsliv, i offentlige tjenester og forvaltning, i rettspleien og i internasjonalt samarbeid, herunder fredsarbeid, menneskerettighetsarbeid og konfliktløsning, klima- og bistandsarbeid. For å sikre dette, trengs en tilrettelagt psykologutdanning og at psykologer motiveres til å tenke bredere i sine karrierevalg. 

Alf Martin Eriksen
Alf Martin Eriksen

Alf Martin Eriksen, innstilt av valgkomiteen til vervet som 4. vara. NY
Fødselsår: 1975
Bosted: Kirkenes, Finnmark
Spesialitet/forskerutdanning: Spesialist i klinisk voksenpsykologi
Arbeidsplass: Voksenpsykiatrisk poliklinikk Kirkenes/DPS Øst-Finnmark
Kommersiell tilbyder av psykologtjenester eller andre tjenester: Nei
Verv: Foretakstillitsvalgt og forhandlingsleder ved Finnmarkssykehuset.

Alf svarer: Som foretakstillitsvalgt i Norges største distrikt, har jeg med årene blitt mer og mer opptatt av å endre politikken bak organiseringen og finansieringen av våre offentlige helsetjenester. Slik utviklingen har vært hittil, bærer dette stadig mer preg av å være et Monopol-spill, hvor befolkningen i distriktet settes til brettet med så vidt Parkveien på hånda. I Finnmark har vi noen stygge eksempler på hvor ille det kan gå når profitt hos private tjenestetilbydere blir ekvivalenten til «deres hus og hoteller brenner». Mekanismene i sving fører til altfor stor variasjon i tjenestetilbudet.

NB! Kandidater som er foreslått overfor valgkomiteen, må også fremmes for landsmøtet, hvis valgkomiteen ikke har tatt forslaget til følge, og forslagsstiller ønsker å opprettholde forslaget.


•    Les også: Ditt landsmøte, din presidentkandidat - men hvordan?

Kommenter denne artikkelen