Du er her

Vil ha klinikken internt

STRID Internklinikkene ved Psykologisk institutt i Oslo ble stengt av universitetsledelsen 10. oktober i fjor fordi ledelsen var usikre på om driften var i tråd med gjeldende lovverk. Saken ble omtalt i novemberutgaven i fjor.

En arbeidsgruppe anbefaler intern modell for organisering av klinikken ved Psykologisk institutt (PSI) i Oslo. Universitetsstyret har siste ord.

Publisert
5. februar 2018

«DET VESENTLIGE VED vår vurdering er at det er større grad av faglig autonomi og enklere oppfølging av pedagogikk med intern organisering. Det er også nå mulig å integrere klinikken arealmessig på PSI uten at dette går på bekostning av annen undervisnings- eller forskingsaktivitet ved instituttet.»

Det går fram i en rapport fra en arbeidsgruppe som ble nedsatt av instituttstyret den 4. desember i fjor. Arbeidsgruppen har bestått av Tor Endestad, Margrethe Seeger Halvorsen, Linda Tveit (studentrepresentant) og sekretær Joakim Dyrnes.

Fire underklinikker

Den første internklinikken ved Psykologisk institutt ble opprettet i 1975. I dag er det fire underklinikker eller seksjoner: tre voksenklinikker (Klinikk for dynamisk terapi, Klinikk for integrativ psykoterapi og Klinikk for nevropsykologi) og én barneklinikk (Klinikk for barne- og familieterapi). Det har ifølge arbeidsgruppens rapport også kommet et forslag om å opprette en fordypningspraksis i behandling av psykoselidelser.

To alternativ

Arbeidsgruppen har ifølge rapporten utredet to hovedmodeller for instituttets klinikker: organisert som internklinikk eller eksternt organisert ved helseforetak. Gruppen har sett på hvordan alternativene får konsekvenser for faglig autonomi, pedagogikk og faglig innhold, økonomi og arealer, lover og forskrifter, system og struktur.

Rapporten framhever at det nå er mulig å integrere klinikken arealmessig på PSI, uten at det går på bekostning av annen undervisnings- eller forskningsaktivitet ved instituttet.

Fristen for å sende utkast til rapport på høring var den 16. januar. Målet var vedtak i instituttstyret den 30. januar, altså etter at Psykologtidsskriftet gikk i trykken.

Får støtte

De som underviser ved voksenklinikkene (Klinikk for dynamisk terapi og Klinikk for integrativ psykoterapi), er ifølge Helene Amundsen Nissen-Lie enige i konklusjonen i arbeidsgruppens utredning.

– Vi er glad for at arbeidsgruppen har lagt avgjørende vekt på universitetets faglige autonomi og pedagogiske hensyn i dette spørsmålet, skriver Nissen-Lie i e-post til Psykologtidsskriftet. Hun er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt og tillitsvalgt for ansatte medlemmer i Norsk psykologforening ved Universitetet i Oslo.

Nissen-Lie understreker at konklusjonen er i tråd med de argumentene som tidligere er fremført av de kliniske fagmiljøene ved Psykologisk institutt/UiO, UiT, UiB og NTNU, i tillegg til Norsk Psykologforening.

– Alle vurderer at det er mest hensiktsmessig med internklinikk for denne type opplæring. Vi mener at pedagogiske og faglige hensyn bør veie tyngst i et slikt spørsmål som handler om utvikling av terapeutiske ferdigheter, kompetanse i psykoterapi og terapeututvikling for den enkelte student, særlig når andre forhold, for eksempel økonomi, ikke utgjør store forskjeller mellom en ekstern og en intern modell, skriver Nissen-Lie.

Universitetsstyret bestemmer

Det er universitetsstyret som vil få det siste ordet i saken. Universitetsrektor Svein Stølen kommenterer arbeidsgruppens rapport slik overfor Psykologtidsskriftet:

– Vi forholder oss til styrets vedtak om at fremtidig organisering av undervisningsklinikkene primært er et ansvar for ordinære fag- og styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse og behandling i styrene ved Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utover det har vi ingen kommentar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 2, 2018, side 91

Kommenter denne artikkelen