Du er her

Vil være føre var

For et år siden ble det avdekket mangler knyttet til datasikkerhet ved internklinikken i Bergen. Nå går de gjennom egne rutiner på nytt etter Kluge-rapporten.

Publisert
6. november 2017

DEKAN VED PSYKOLOGISK fakultet ved Universitetet i Bergen Bente Wold bekrefter at den juridiske gjennomgangen advokatfirmaet Kluge har gjort, og avvikene som har blitt avdekket ved instituttet i Oslo, har betydning også for dem.

– Vi var spente på hva som ville komme fram i Oslo, men jeg synes likevel det er pussig at klinikken ble stengt på dagen, særlig etter å ha lest rapporten fra Kluge. De anbefaler å gjenåpne, selv om en rekke forhold må utbedres, sier Wold.

– Hvordan påvirker det som skjer i Oslo, deres egen klinikk?

– Vår internklinikk er lagt opp svært annerledes enn den på Blindern, og mye som har vært påtalt der, er ikke relevant for oss. Når det er sagt, har denne saken fått oss til å gjennomgå egne rutiner på nytt, som en type føre var-reaksjon, for å sjekke at det vi gjør, er i overensstemmelse med gjeldende lov- og regelverk. Vi hadde en intern granskning for et år siden der det ble påpekt mangler knyttet til datasikkerhet, som vi har jobbet med å utbedre, sier Wold.

I Oslo er det mye diskusjon knyttet til om internklinikken skal underordnes lov om spesialisthelsetjeneste. I Bergen er ikke dette et tema, ifølge Wold:

– Til vår klinikk kommer pasienter med lettere psykiske plager, rekruttert via fastleger eller ved at pasienter selv tar kontakt. Det er et gratistilbud i opplæringsøyemed der vi gir behandling under veiledning, men helsepersonelloven gjelder selvsagt for oss som for andre helsevirksomheter. Når studentene har ekstern praksis, som skjer en god stund etter internpraksisen, får de prøvd seg i spesialisthelsetjenesten og under lovverket som gjelder der, forklarer hun.

Flytting

Flytting av internklinikken er, i likhet med i Oslo, også et tema i Bergen. Senhøsten 2019 skal Institutt for klinisk psykologi etter planen flytte til et nybygg – en såkalt helseklynge – som skal lokaliseres i nærheten av Haukeland sykehus. Deler av legestudiet skal også flytte dit.

– Dette nybygget vil gi oss svært gode muligheter til å drive behandling, forskning og undervisning under samme tak, sier Wold.

Men også i Bergen har den kommende flyttingen vakt bekymring, blant annet fra daværende instituttleder ved klinisk psykologi Per Einar Binder:

– Jeg synes det er leit. Jeg opplever at fakultetsledelsen ikke forholder seg til kritikken vi har kommet med av prosessen rundt flyttingen, sa Binder til studentavisen «På Høyden» i vår. Motstanden mot flyttingen skal blant annet handle om at man kan få dårligere kontakt med resten av det psykologiske fagmiljøet i Bergen, og bekymring knyttet til mindre plass.

– Vi hadde en intern granskning for et år siden det det ble påpekt mangler knyttet til datasikkerhet

Bente Wold, dekan ved UiB

– Det er ingen tvil om at det har vært utfordringer knyttet til denne prosessen, ikke minst hvem som skal delta i den og på hvilken måte. Prosessen har nok vært for toppstyrt, med for lite medvirkning fra vitenskapelig ansatte. Jeg er opptatt av stor grad av åpenhet og medbestemmelse her, sier Wold, som ble ansatt som ny dekan ved fakultetet i august i år.

– Etter det Psykologtidsskriftet forstår, dreier bekymringen om flyttingen i Bergen seg også om verdivalg: at universitetsledelsen ønsker mer fokus på forskning og mindre på opplæring i klinisk behandling.

– Det er ikke min forståelse av dette, tvert om er ambisjonene med helseklyngen både å få til bedre sammenheng mellom undervisning, forskning, og praksis internt ved de berørte instituttene hos oss og å få til økt samarbeid med kommunale helsetjenester og andre forsknings- og undervisningsmiljøer. Fokus vil være på folkehelse, primærhelsetjeneste og forebygging, og Bergen kommune er sterkt inne og vil ha flere av sine avdelinger her. Poenget er å få til et godt samarbeid mellom vår klinikk og de kommunale tjenestene, i tillegg til at forskning, klinisk praksis og undervisning bedre kan trekke veksler på hverandre. Det er viktig å si at den kliniske opplæringen fortsatt ikke vil være underlagt lov om spesialisthelsetjeneste. Det er helsetjenester innenfor lavterskel/forebygging, utenom spesialistområdet, som internklinikken skal forholde seg til.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 11, 2017, side

Kommenter denne artikkelen