Du er her

Strid om praksis i rusfeltet

Å jobbe ved en rusinstitusjon skal telle med og godkjennes som en del av spesialiteten klinisk voksen, mente Psykologforeningens sentralstyre i juni. Det blir bråk av sånt.

Publisert
5. august 2015

Hele psykologforeningens spesialistutvalg for voksenpsykologi trakk seg fra sine verv på et møte 24. juni. Utvalget er uenige i nylige vedtak i Psykologforeningens sentralstyre om hva slags klinisk praksis som skal godkjennes for å få klinisk voksen-spesialitet. I praksis handler det om hvorvidt det å jobbe ved en rusinstitusjon skal telle med og godkjennes som en del av spesialiteten.

Voksenutvalget konkluderte ifølge møtereferatet med at de ikke kunne forvalte et praksiskrav som de faglig er grunnleggende uenige i, og som de mener ikke gir tilstrekkelig kvalitetssikring av kompetansen til spesialister i voksenpsykologi.

Utvalgsleder Elisabeth Romøren ønsker ikke å kommentere saken i Psykologtidsskriftet.

Satte til side vurderinger

Psykologtidsskriftet er gjort kjent med at i de siste behandlingene av enkeltsaker har godkjenningsutvalget, oppnevnt av Psykologforeningens sentralstyre, satt til side spesialistutvalgets vurdering om ikke å godkjenne ruspraksis som døgnpraksis. Utdanningsavdelingen og visepresident Birgit Aanderaa i Psykologforeningen har støttet opp om praksisen fra godkjenningsutvalget, ifølge voksenutvalget.

I godkjenningsutvalget har meningene vært delte om å godkjenne ruspraksis. I de siste sakene har to av fem medlemmer stemt imot godkjenning. Leder Odd Arne Tjersland i godkjenningsutvalget støtter sentralstyrets vedtak som ble gjort i begynnelsen av juni.

– Det er rimelig å støtte at bestemte typer praksis i rusfeltet godkjennes, fordi det også på rusfeltet handler om arbeid med mange av de samme psykiske problemene som dem man møter i psykisk helsevern for voksne, sier Tjersland til Psykologtidsskriftet.

Han mener at det prinsipielle i saken er at grensene ikke går mellom det å jobbe i psykisk helsevern eller med rus, men hva slags typer psykiske vansker man møter hos voksne.

– De psykiske vanskene er ofte veldig like for dem man møter i psykisk helsevern og i rusfeltet. Man må ikke lage for vanntette skott mellom praksistypene, fordi det etter hvert er vanskelig for psykologer å få nok praksis når man snevrer inn definisjonen på godkjent praksis.

Godkjenningsutvalget består av representanter foreslått av brukerne, myndighetene, arbeidsgiverne, universitetene og Psykologforeningen. Lederen oppnevnes særskilt av Psykologforeningens sentralstyre.

Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning, samt om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt. Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav, ifølge Psykologforeningens nettsted.

Iverksettelsen stanset

President Tor Levin Hofgaard i Psykologforeningen opplyser til Psykologtidsskriftet at iverksettelsen av fortolkningsvedtaket som ble gjort av sentralstyret i juni, nå er stanset.

Godkjenningsutvalgets leder Odd Arne Tjersland kommenterer dette slik:

– Det mener jeg er en betenkelig beslutning.

Hofgaard opplyser videre at Psykologforeningens sentralstyre skal møte voksenutvalget i sentralstyrets møte i september for å drøfte denne saken.

– Det vi er opptatt av nå, er å legge til rette for et godt møte og en god dialog med voksenutvalget. Det er vår opplevelse at voksenutvalget er opptatt av det samme, skriver Hofgaard i en e-post.

Han har ikke svart på spørsmålet om hvorfor han støttet det opprinnelige vedtaket i sentralstyret som altså førte til at hele voksenutvalget trakk seg.

ELISABETH ROMØREN Ledet spesialistutvalget for klinisk voksenpsykologi, som trakk seg i juni. Foto: Privat

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 8, 2015, side 681

Kommenter denne artikkelen