Du er her

Anklager Tjersland for høyt konfliktnivå

Foreningen 2 Foreldre mener dagens barnelov skaper et høyt konfliktnivå, og anklager Tjersland for å ha bidratt til dette.

Publisert
5. juli 2015

Foreningen 2 Foreldre er en tverrpolitisk organisasjon som arbeider for barns kontakt med begge foreldrene etter samlivsbrudd. De ønsker å endre barneloven slik at utgangspunktet blir at foreldrene fortsetter sitt likeverdige foreldreskap selv om mor og far slutter å være kjærester.

– Vi mener det er feil å bruke «barnets beste» som grunnlag for en rangering av foreldre når de fleste forstår at foreldrene sammen står sterkere rustet til å ivareta barnets interesser i fellesskap, sier leder av foreningen, Rune-Harald Rækken.

Foreningen mener dagens barnelov skaper et høyt konfliktnivå, fordi foreldrene deles inn i henholdsvis omsorgsforelder og bostedsforelder.

– Når det gjelder «barnets beste», er ikke dette definert i barneloven, og derfor ser en at partene og også de som behandler disse sakene, bruker begrepet etter eget forgodtbefinnende, sier han.

Foreningen 2 Foreldre har foreslått i høringssvar til departementet at det tas inn en definisjon av «barnets beste» i barneloven. De vil at en legger seg på de prinsippene som kan utledes av FNs barnekonvensjon, som barnets rett til regelmessig kontakt med begge foreldre, barnets rett til å motta omsorg fra begge foreldre, etc.

– Barnelovens preferanser for ikke likeverdige løsninger, hvor den ene forelderen gis juridiske og økonomiske særrettigheter på bekostning av den andre, presser foreldrene i en svært uheldig posisjonering. Det blir en kamp om å bli den foretrukne forelderen. Vi vet at langvarige foreldrekonflikter er skadelig for barn. Posisjoneringen tar fokus vekk fra det som bør være det viktigste – nemlig hvordan legge til rette for framtidig foreldresamarbeid, sier Rækken, og fortsetter:

– En kan ikke gjøre som Tjersland et al. gjør, å klage på at det er konflikter mellom foreldrene samtidig som Tjersland har vært en av de fremste eksponentene for å holde fast på et utdatert og konfliktskapende A- og B-foreldreregime. De eneste som tjener på å opprettholde et slikt system, er de som henter sitt levebrød fra tvister mellom foreldre etter barneloven, mener Rækken.

Odd Arne Tjersland kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Foreningen 2 Foreldre.

– Jeg har alltid stått som eksponent for at foreldrene må støttes til å treffe sine egne avgjørelser. De er i utgangspunktet de beste til å avgjøre hva som er best for deres barn. Klarer de ikke dette, bør de få hjelp til å bruke mer tid på beslutningsprosessen. Kommer de likevel ikke frem til enighet, mener jeg at rettsinstanser bør legge vekt på den foreldrepraksis og de roller som barn fra før av har vært vant med, og ikke vurderinger om hva foreldrene opplever som mest rettferdig når man treffer avgjørelser om bosted og samvær, sier han.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 7, 2015, side

Kommenter denne artikkelen