Du er her

– Psykologforeningen må snarest rydde opp i sin uheldige praksis om medlemskap

Denne klare oppfordringen kommer fra ekspert på arbeidsrett Henning Jakhelln.

Publisert
7. mai 2013

BER PSYKOLOGFORENINGEN RYDDE OPP: Ekspert på arbeidsrett, Henning Jakhelln, mener foreningen ikke praktiserer reglene om medlemskap godt nok.

Foto: UiO

Tillater Psykologforeningen dobbeltmedlemskap i en annen fagforening? Både ja og nei, er svaret per i dag.

Klage i barnevernssak

I aprilutgaven skrev Psykologtidsskriftet om en mor i en barnevernssak som fikk klagen sin til Fagetisk råd avvist, ettersom den sakkyndige psykologen, Charlotte Reedtz, ikke er medlem i Psykologforeningen.

Reedtz ønsker selv å være med i foreningen, i tillegg til at hun er medlem i Forskerforbundet. Når hun har henvendt seg til Psykologforeningen med spørsmål om også å være medlem der, har hun fått opplyst at foreningen ikke tillater dobbeltmedlemskap.

– Vi beklager ulempene moren har hatt ved at reglene våre om medlemskap kan ha blitt oppfattet som utydelige, sa generalsekretær Ole Tunold i Psykologforeningen i aprilutgaven.

Reglene

I reglementet for Psykologforeningen står det: «Et medlem av Norsk Psykologforening kan ikke være medlem av en konkurrerende fagforening. Med konkurrerende fagforening menes annen forening som har til formål å ivareta psykologers lønnsog arbeidsvilkår og som NPF ikke har noen samarbeidsavtale med.»

Psykologforeningen er med i arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne. Forskerforbundet er med i hovedorganisasjonen Unio. Det finnes ingen samarbeidsavtale mellom Psykologforeningen og Forskerforbundet.

Praksis

Psykologtidsskriftet er kjent med at en hel del medlemmer i Psykologforeningen, til tross for hva reglementet sier, også er medlemmer i Forskerforbundet. Det reagerer jusekspert Henning Jakhelln på:

– Psykologforeningen praktiserer ikke likebehandling, og det kan den ikke la skure og gå lenger. Foreningen må bli enig med seg selv. Hvis dobbeltmedlemskap skal tillates, slik det åpenbart blir praktisert, må foreningen rett og slett endre vedtektene så snart som mulig, sier han til Psykologtidsskriftet.

Jakhelln mener det kan diskuteres om medlemskapet til de som har dobbeltmedlemskap, i det hele tatt er gyldig.

Sa opp avtale

Fram til 2005 hadde Forskerforbundet en avtale om dobbeltmedlemskap med Psykologforeningen, opplyser organisasjonssjef Joar Flynn Jensen i Forskerforbundet.

– Da Forskerforbundet i 2005 gikk inn i Unio, valgte imidlertid Psykologforeningen å si opp denne avtalen, sier han, og understreker at Forskerforbundet ønsker en avtale veldig velkommen.

– Vi vet at dobbeltmedlemmene vi har i dag, ønsker en slik ordning. Og de dobbeltmedlemmene vi tidligere hadde med Psykologforeningen, så på avtalen som hensiktsmessig. Vi har hatt et godt samarbeid med Psykologforeningen. Her bør vi ha felles interesser, sier Jensen.

Union og society

Hva sier Psykologforeningen selv om sin praktisering av dobbeltmedlemskap?

Generalsekretær Ole Tunold mener foreningen må se nærmere på dette, på bakgrunn av uttalelsene fra Henning Jakhelln. Tunold mener det er naturlig at psykologer ønsker en faglig foreningstilhørighet, selv om de er organisert i en annen fagforening.

«ETTERLEVER REGELVERKETS INTENSJON»: Generalsekretær Ole Tunold i Psykologforeningen mener det er naturlig at psykologer ønsker en faglig foreningstilhørighet, selv om de er organisert i en annen fagforening.

Foto: Arkiv

– I store deler av verden er det vanlig å være medlem både av en fagforening (union) og av en faglig forening (society). Vår forening er både en fagforening og en faglig forening. Regelen om at man ikke kan være organisert i konkurrerende tariffområder gjør at vi ikke representerer medlemmer av Psykologforeningen overfor arbeidsgiver når medlemmet er organisert i et annet tariffområde. Slik etterlever vi regelverkets intensjon, sier Tunold.

Henning Jakhelln er ikke fornøyd med svaret fra Tunold.

– Generalsekretæren løper forbi spørsmålet og dermed problemet. Spørsmålet er av en slik art at det må gjøre noe med reglene. Problemet er at reglene om medlemskap ikke praktiseres likt. Det han sier om intensjonene, holder ikke. Vedtektene og praksis må samsvare, sier Jakhelln.

Juseksperten sier at Tunolds beskrivelser av skillet mellom fagforening og faglig forening også er mulig å rydde opp i, slik at det blir ryddig for alle parter i forhandlinger om lønn og arbeidsforhold.

– Norges Fiskarlag hadde samme problem i sin tid. Dette har de ordnet opp i for lenge siden. De er både en fagorganisasjon og næringsorganisasjon for norske yrkesfiskere, i tillegg til at de er en egen tarifforganisasjon.

Fagsjef Torleif Paasche i Fiskarlaget bekrefter det Jakhelln sier.

Ole Tunold opplyser at Psykologforeningen foreløpig ikke driver noen aktiv kontroll av medlemmenes eventuelle medlemskap i andre foreninger.

– Bør Psykologforeningen kontrollere om medlemmene er med i andre fagforeninger, Jakhelln?

– Selvsagt. Man må ha en form for kontroll. Det er opplagt at man må sjekke om vilkårene for medlemskap er oppfylt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side 512-513

Kommenter denne artikkelen