Du er her

Faglige veileder i førerkortsaker

Siden Helsepersonelloven trådte i kraft i 2001 har psykologer hatt meldeplikt i forhold til pasienter som ikke tilfredsstiller førerkortforskriftens helsekrav til å føre motorvogn. Det er spesielt helsekravene i førerkortforskriftens vedlegg 1 § 2 pkt. 4, 5 og 6 som psykologer må forholde seg til:

  • Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som samtidig kan være farlig i trafikken.
  • Det må ikke være misbruk av alkohol, eller andre rusmidler og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne.
  • Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn.

Meldeplikten går juridisk foran taushetsplikten. Likevel er tallet på psykologer som melder saker til fylkesmannen, svært lavt, et tall som har holdt seg lavt over flere år. Kanskje betyr det at psykologer ikke forstår hvordan meldeplikten skal håndheves. Men like trolig skyldes det at psykologer, akkurat som leger, opplever en konflikt mellom behandlerrollen og meldeplikten.

På vegne av Psykologforeningen har vi derfor siden juni 2008 arbeidet med å utarbeide en førerkortveileder for psykologer. Veilederen er et bidrag til å øke psykologers bevissthet når det gjelder meldeplikten, men også skrevet for å øke deres faglige vurderingskompetanse og gjøre dem tryggere i forhold til hvordan meldeplikten skal praktiseres.

Den ferdige veilederen er lagt ut på Psykologforeningens hjemmeside.

Anne-Kristine Schanke, Carsten Strobel, Knut Follesø, Hans Johansen og Andreas Høstmælingen, Norsk Psykologforening

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side 617

Kommenter denne artikkelen