Du er her

Flere plasser på profesjonsstudiet

I løpet av neste studieår blir det opprettet til sammen 20 nye studieplasser ved universitetene i Tromsø og Bergen.

Publisert
5. august 2009

UNIVERSITET I VEKST: Fra høsten utvider Universitetet i Tromsø profesjonsstudiet i psykologi med ti plasser. Foto: Universitetet i Tromsø

Nyheten blir tatt godt imot, både ved de to universitetene og i Psykologforeningen.

– Dette har foreningen jobbet hardt for i lang tid, og jeg vet at universitetene har gjort det samme, sier Eilert Ringdal, forhandlingssjef i Psykologforeningen.

– Det er stort behov for flere psykologer. En ting er det store antallet ubesatte stillinger rundt om i landet. Men ikke minst trengs det psykologer for å bygge opp gode psykologiske helsetjenester i kommunene.

Nødvendig løft

Fagsjef i Psykologforeningen, Anders Skuterud understreker at det faktisk er helt nødvendig å øke utdanningskapasiteten.

– Uten en slik utvidelse ville det tatt altfor lang tid å bygge opp en solid psykisk helsetjeneste i kommunene. Dagens tempo i utdanningen av psykologer er knapt tilstrekkelig for å skape en god utvikling i allerede eksisterende tilbud. En ekstra satsing i kommunene slik regjeringen har gått inn for, krever økt kapasitet i utdanningen, poengterer fagsjefen.

Skuterud minner om at etablering av et psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen er Psykologforeningens hovedsatsingsområde fram mot 2010. Forebygging og rask og tidlig tilgang til psykologisk behandling er stikkord i utviklingen av bedre psykologiske helsetjenester ifølge foreningen. Det ser ut til at politikerne i økende grad deler denne oppfatningen. I dag er det tverrpolitisk enighet i Storting og regjering om nødvendigheten av et kommunalt psykologisk lavterskeltilbud. Men en utvidelse med 20 plasser på profesjonsstudiet er bare første skritt på veien, mener han.

Jubel i Tromsø

Det er altså Tromsø og Bergen som får gleden av å øke antall studieplasser allerede fra høsten 2009. Bergen utvider med fem plasser fra august og fem til fra januar 2010. Tromsø tar alt i en jafs, og øker med ti studenter allerede fra høstsemesteret av.

Utvidelsen av antall studieplasser vil gi en rekke positive ringvirkninger både for Psykologisk institutt og for helsetilbudet i Norge, tror leder ved Psykologisk institutt i Tromsø, Magne Arve Flaten. Psykologistudiet må endre seg i takt med forventninger fra samfunnet, og legge større vekt på forebyggende arbeid og tidlig diagnostikk, fremhever han.

– Klinisk arbeid med barn og unge er et felt som blir stadig viktigere, og her trenger vi også å styrke utdanningen.

Bedre studenter og bedre forskning

I august kan Flaten ønske velkommen 34 nye studenter istedenfor 24. Det blir ingen problemer med å fylle plassene. Psykologi er det mest populære studiet ved Tromsø-universitetet. Ti nye studieplasser de første fem årene innebærer en vesentlig vekst, også i antall ansatte. Det vil gi studentene bedre veiledning, og sikre en god og forskningsbasert undervisning, ifølge instituttlederen.

– Profesjonsstudiet i psykologi er et spesielt krevende studium å administrere. Psykologprofesjonen står for evidensbasert behandling, noe som gir oss høy troverdighet i helsevesenet. Det at studentene både skal utvikle en vitenskapelig og en klinisk kompetanse, er helt grunnleggende. Både på den kliniske og den forskningsmessige siden bruker vi derfor mye ressurser på veiledning av studentene. Det er krevende for et lite fagmiljø, og en utvidelse av staben er spesielt kjærkomment.

En større bredde i lærerstaben vil dessuten gi bedre muligheter for å dra i land midler til forskningsprosjekter, fremhever Flaten.

Vi erfarer at det som utløser penger til forskning er store, tverrfaglige forskergrupper. Med flere stillinger blir vi mer konkurransedyktige, og et sterkt forskningsmiljø her ved instituttet vil gi studentene en oppdatert og forskningsbasert undervisning, avslutter han.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side 795

Kommenter denne artikkelen