Du er her

Skolebenken neste

Rammene for forsøksprosjektet begynner å falle på plass, og Psykologforeningen trapper opp kontakten med dem det virkelig gjelder for: Foreningens medlemmer i Akershus og Telemark – med rett til å sykmelde klienter fra 1. januar.

Publisert
1. oktober 2008

BLI MED! Andreas Høstmælingen ønsker at flest mulig melder seg til prosjekt sykmelding. Og til skeptikerne sier han: Bli med! Vi trenger flest mulige erfaringer i løpet av den tiden forsøket pågår.

Blant Psykologforeningens relativt ferske tilskudd finner vi psykolog Andreas Høstmælingen, som også videre utover høsten vil ha prosjekt sykmelding som et av sine viktigste arbeidsområder, og da i særdeleshet rettet mot dem det nå i første omgang angår aller mest. Kontakten med lokalavdelingene i de to aktuelle fylkene, Akershus og Telemark, trappes opp, med tett dialog inn til styrene og medlemmene, gjennom at han senere i måneden stiller på prøvefylkenes respektive medlemsmøter.

– Det er viktig at vi når ut med informasjon, og at vi tar opp de temaene og spørsmålene som medlemmene er mest opptatt av eller bekymret for, sier Andreas Høstmælingen, som også ivrer for å motivere psykologene til å delta i prosjektet. Siden dette er et forsøksprosjekt, er det avgjørende at flest mulig erfaringer kan bli hentet inn i løpet av den toårsperioden forsøket varer.

– Folk kan være skeptiske eller ikke skeptiske. Vi ønsker oss en bredest mulig deltakelse, slik at konklusjonene, enten de er negative eller ikke, blir tatt på grunnlag av et valid datamateriale. Jeg vil si at om noen er skeptiske, så er det desto større grunn til å få dem til å delta, sier Andreas Høstmælingen, som i samarbeid med andre i sekretariatet og Nav jobber med den videre gjennomføringen av prosjektet.

Rundvask av medlemslister

Det viktigste nå er å få ut invitasjonene til aktuelle psykologer. Dette er det Nav som skal ta hånd om. Psykologforeningen har først gjennomgått sine medlemslister for de to fylkene, og silt vekk navn som faller utenfor rammene av forsøket. Ut fra Psykologforeningen gikk dermed en liste på 444 aktuelle navn i Akershus og 93 tilsvarende i Telemark. Siden kvalitetssikres listene videre i lokalavdelingene. På grunnlag av responsen fra de aktuelle psykologene, vil det så bli satt i gang kurs i regi av Nav.

– Departementet har også bedt om nærmere retningslinjer om hvilke lidelser psykologen kan få sykemelde for?

– Ja. Prinsipielt vil det gjelde sykdommer og skade som er en direkte følge av psykiske lidelser. Men vi forstår at de kan ønske seg en type «sjekkliste», så dette er arbeid som pågår, sier Andreas Høstmælingen og lover å komme tilbake med fersk informasjon ut til medlemmene så snart listen er klar.

Hvem kan søke?

De aktuelle søkerne til prosjektet vil være psykologer – ikke nødvendigvis spesialister – med behandlingsansvar i hele den offentlige helsetjenesten, og privatpraktiserende spesialister i klinisk psykologi, med eller uten driftstilskudd. For begge gruppene gjelder at de må arbeide med psykiske lidelser.

– Vi innser at det er enkelte grenseoppganger her som kan være litt «tricky», sier Høstmælingen og tenker på de psykologene som jobber innenfor etater som Nav og familievernet. Disse er jo per definisjon ikke innenfor helsetjenesten, men møter ofte brukere med psykiske lidelser. Likevel vil nok resultatet bli at disse faller utenom forsøket, i likhet med flere andre grupper av psykologer, innenfor PP-tjenesten, barnevern, privatpraktiserende psykologer uten spesialisering eller organisasjonspsykologer.

Psykologene som skal med i prosjektet, må ha sine arbeidsplasser i ett av de to prøvefylkene, men pasientene det gjelder, trenger ikke ha noen tilhørighet til verken Akershus eller Telemark. Pasienten trenger heller ikke ha noen henvisning. Så fort pasienten har gitt psykologen oppdraget, så vil psykologen være å betrakte som behandlingsansvarlig – med rett til å sykmelde.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side 1338

Kommenter denne artikkelen