Du er her

Lokalavdelingene møtte presidenten

Den 18. februar var lederne i lokalavdelingene samlet til møte med president og visepresidenter i Psykologforeningens lokaler. En styrking av demokratiet i foreningen, mener møtedeltakerne.

Publisert
1. april 2008

STØRRE SLAGKRAFT: Vårt arbeid sentralt blir så mye mer verdt hvis vi får til same prosess lokalt, sier Tor Levin Hofgaard.

Foto: Tore Fjeld

Bakgrunnen for møtet var landsmøtets ønske om bedre kommunikasjon mellom lokalavdelinger og sentral ledelse. Ledelsen innledet med å informere om arbeidet med hovedsatsingsområdet «psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen», og om foreningens lønnspolitikk. Det var godt rom for innspill og spørsmål fra lokalavdelingene. Tidsskriftet kontaktet fire av lokalavdelingslederne for å høre hvordan de opplevde sammenkomsten.

Idédugnad om lavterskeltilbud

Mye tid ble viet diskusjon om hvordan lokalavdelingene kan arbeide med foreningens hovedsatsingsområde. – Ledelsens ønske om god dialog kom også frem i måten diskusjonen var organisert på, sier Ane Lien fra Rogaland: – Først fikk vi en god presentasjon av den sentrale ledelsens arbeid med visjon og mål, og planene for videre behandling av saken. Deretter hadde vi et gruppearbeid der vi kunne drøfte de lokale innspillene og realitetene. Slik viste presidenten oss det jeg tenker på som en form for «sikksakksøm» når han skal sy sammen foreningens handlingsplaner: en veksling mellom at den sentrale ledelsen utarbeider planer og at lokalavdelingene og medlemmene trekkes med for innspill underveis, slik at vi kan påvirke hverandre.

– Det var gledelig at de sakene som ble tatt opp, i stor grad dreide seg om hvordan vi kan påvirke det feltet vi jobber innenfor, sier Birgit Valla fra Hedmark. – Spesielt lavterskeltilbud, men også spørsmål om hvordan vi kan dokumentere effekt av behandling som et kvalitetsmål. Det var Ane Lien som reiste diskusjonen om hvordan Psykologforeningen skal forholde seg til diskusjonen om effektmål, som Miller & Duncans skjema for evaluering av endring og av allianse i terapi. Hun var fornøyd med å få luftet temaet: – Jeg hadde ikke forventet noen «programerklæring» der og da, men ønsket å løfte dette frem som et aktuelt tema, sier hun.

Ny hjemmeside

– Vi snakket også om ny webløsning i foreningen, og hvilke behov den skal fylle, forteller Eirk Molvær fra Møre og Romsdal. – Målet er jo en interaktiv løsning, med lukket område for intern informasjon og diskusjon. Vi når nok ikke dit i første omgang, men på lengre sikt skal vi få det til. Først og fremst må vi få til en bedre hjemmeside enn det vi har nå, sier psykologen.

Gøril Wiker, kommunikasjonssjef i Psykologforeningen, deltok også på møtet. Hun står i spissen for arbeidet med foreningens nye hjemmeside, som skal være klar til høsten. Hjemmesiden er en krumtapp i kommunikasjonen med utenverdenen, ikke minst internt i foreningen, understreker hun. – Lokalavdelingene er Psykologforeningen, like mye som sekretariatet og ledelsen. – Det bør gjenspeiles i den visuelle profilen, i den forstand at lokalavdelingenes hjemmesider er i tråd med foreningens profil. Målet er at nye hjemmesider skal bidra til effektiv informasjonsflyt og bedre kontakt mellom lokalavdeling og sentral ledelse. Nå ansetter vi snart webredaktør. Vi kan velge på øverste hylle blant en stor bunke meget kompetente søkere.

Helsepolitikk skapes også lokalt

President Tor Levin Hofgaard på sin side er strålende fornøyd med denne måten å møte lokalavdelingene på: – Dette vil bli en ny institusjon i foreningen. Vi kommer til å samle lokalavdelingslederne i alle fall en gang i året. Det blir en annen type samtale på denne typen møte enn når diskusjonen foregår fra talerstolen, slik som på lederkonferansen, sier han. Oppmøtet var det eneste negative, ifølge presidenten. Bare 12 lokalavdelinger møtte opp. Flere svarte ikke engang på invitasjonen. Underlig, synes han.

Mobilisering av medlemmene lokalt er avgjørende for Psykologforeningens slagkraft og gjennomslag, mener presidenten. – Skal vi nå våre mål, må vi drive påvirkning på mange nivåer og i mange sammenhenger. Sentralt driver vi påvirkningsarbeid mot Storting, departementer og politikere. Men vårt arbeid blir så mye mer verdt hvis vi får til samme prosess lokalt, sier han, og poengterer at helsepolitikken ikke lages av Sylvia Brustad, men skapes i samspill med alle aktørene hun har kontakt med og får innspill fra. – I arbeidet for bedre tilbud til pasienter og brukere har psykologer lokalt en stor og viktig oppgave i å formidle hvordan virkeligheten ser ut fra deres ståsted. Vi ønsker å kartlegge og beskrive virkeligheten, gjennom de gode fortellingene og gjennom fortellingene om det som fungerer dårlig. Lokalavdelingene kan bidra til viktig erfaringsoverføring inn til oss sentralt, og via oss ut igjen til medlemmer og andre lokalavdelinger. Vår ambisjon er å bli en argument- og kunnskapsbank, sier presidenten, som står på farten til Trondheim for å møte lokalavdelingen i Sør-Trøndelag. – Etter fire korte måneder i presidentstolen har jeg blitt invitert til flere lokalavdelinger. Jeg gleder meg til å møte lokalt engasjerte folk, sier han.

Bedre kommunikasjon

– Det var et godt og nyttig møte, oppsummerer Morten Thorsen fra Sør-Trøndelag. – Lokalavdelingene har i lengre tid følt at de ikke var godt nok orientert om hva som foregår sentralt i foreningen, og vi kom med høye forventninger om å bli informert om hvordan foreningen sentralt jobber med hovedsakene. Eirik Molvær oppfatter møtet som ledd i en nødvendig demokratisering: – Dette var en ny måte å møtes på, og et signal om at ledelsen har tatt på alvor landsmøtets spørsmålstegn ved de demokratiske prosessene i Psykologforeningen. Det var positivt, sier han. Birgit Valla er enig: – Et bra initiativ fra ledelsen! Som president har Hofgaard gjort en god jobb i å holde oss lokallagsledere informert om det som skjer i foreningen sentralt, gjennom oppdateringer på e-post.

POSITIV: Jeg oppfatter møtet med presidenten som ledd i en nødvendig demokratisering, sier Eirik Molvær fra Møre og Romsdal.

Foto: privat

INSPIRERT: Møtet vil bidra til et tettere samarbeid mellom lokallagene og foreningen sentralt, sier Birgit Valla fra Hedmark.

Foto: privat

Nytt møte – nye muligheter

Det er viktig for lokalavdelingene å ha uformelle møtepunkter i tillegg til de mer formelle lederkonferansene, mener Morten Thorsen. – På den måten blir det en lav terskel for å kunne ta opp saker med sentral ledelse, og ledelsen kan fange opp hva som faktisk rører seg i lokalavdelingene. Ja, denne typen møte mellom lokalavdeling og ledelse gir nye muligheter, mener Eirik Molvær: – Sammenlignet med lederkonferansen, som har et stort antall deltakere, er dette et møte hvor forholdet både lokalavdelingene imellom og mellom lokalavdelinger og ledelse blir tettere. Det var kjekt å treffes på denne måten.

Ane Lien er enig: – Det var kjekt å bli bedre kjent med både «huset» med presidenten og medarbeidere og med de andre lokalavdelingslederne. Vi fikk god anledning til uformelle diskusjoner om aktuelle temaer for lokallagene, som organisering av styrearbeid, regionalsamlinger, medlemsmøter og tillitsvalgtoppfølging. Dette bør absolutt bli en årlig tradisjon, og legges på vårparten etter årsmøtene, som et «ledermøte» der foreningens ledere lokalt og sentralt samkjører seg.

– Jeg opplevde stort engasjement både i ledelsen, i sekretariatet og hos andre lokallagslederne, sier Birgit Valla. – Jeg dro hjem med godt humør og ytterligere engasjement i forhold til å gjøre en innsats for å styrke tilbudet til brukerne innenfor psykisk helsevern.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side 495-496

Kommenter denne artikkelen