Du er her

Ny hovedavtale for helseforetakene

Etter to dagers forhandlinger kom den nye hovedavtalen for helseforetakene på plass, gjeldende fra 1. januar og ut 2011. Forhandlingene var preget av god fremdrift og ønske om å finne gode løsninger, og Psykologforeningen er godt fornøyd med både prosess og resultat.

Publisert
11. februar 2008

Hovedavtalen regulerer forhandlingssystemet, tvisteløsninger, tillitsvalgtrettigheter og medbestemmelse, og forhandles mellom arbeidsgiverforeningen Spekter på den ene siden og Akademikerne representert ved Akademikerne-Helse på den andre siden. Hovedavtalene mellom Spekter og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene (LO, YS, Unio og SAN) er også reforhandlet. De ulike hovedavtalene er i stor grad likelydende.

Forhandlingene ble gjennomført samlet for alle parter over to desemberdager på et hotell i Oslo-området. Fra Spekter deltok både ledelsen og andre sentrale ansatte, og sentrale aktører fra Spekters medlemsvirksomheter. Fra Akademikerne-Helse deltok forhandlingsledelsen, samt andre sentrale aktører fra Akademikernes sekretariat og de ulike medlemsforeningene.

Forhandlingene var fra begge sider preget av konstruktive innspill, god fremdrift og ønske om å finne gode løsninger. Samtlige parter er kommet til enighet om ny hovedavtale. Psykologforeningen, og Akademikerne-Helse, er godt fornøyd med både prosessen og det endelige resultatet.

Nytt forhandlingssystem

Spekter og Akademikerne-Helse har gjennom denne revisjonen blitt enige om et eget forhandlingssystem for helseforetakene. Det nye systemet gjør at forhandlingsløpet nå blir mer forutsigbart og bedre tilpasset helseområdets og våre særskilte behov. Det er enighet om at sosiale bestemmelser forhandles og avtales sentralt i A1-forhandlinger, og at de skal være felles for alle Akademikernes medlemmer. Det er også enighet om at våre lokale B-forhandlinger starter opp samtidig med legenes sentrale A2-forhandlinger. Videre er det avtalt at partene, dvs. Spekter og Akademikerne, på ethvert trinn i forhandlingene kan definere spørsmål som utestående til de avsluttende sløyfeforhandlingene eller eventuelt å bryte og si opp plassene.

Det nye forhandlingssystemet legger også til rette for at Akademikerne-Helse skal forhandle for medlemmer i sykehus som ikke er organisert som helseforetak, men som er en del av spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder for eksempel Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Avtalen om forhandlingssystemet i helseområdet er hjemlet i hovedavtalens § 4 og beskrevet i en egen protokoll.

Bærekraftig utvikling

Formuleringene knyttet til formålet med medbestemmelse er noe endret og styrket ved at formuleringene «bærekraftig utvikling av virksomhetene» og «et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse» er tatt inn. Ytterligere presisert er også viktigheten av at medbestemmelse og samarbeid er basert på tillit og gjensidig respekt mellom partene på alle nivåer, og at etablerte samarbeidsordninger skal være hensiktsmessige og godt fungerende.

Partene er enige om at et partssammensatt utvalg skal se på og bidra til økt felles forståelse for utfordringer og muligheter på områdene utvikling av samarbeidskultur i virksomhetene, rekruttering og integrering i arbeidslivet og kompetanse på bred basis, blant annet sett i sammenheng med temaer som likestilling, miljø og inkludering.

Partene er også enige om at et partssammensatt utvalg skal se på innhold i og praktisering av §§ 26 og 52 vedrørende regler for tjenestefri for ansatte og tillitsvalgte. Partene er enige om at forholdene skal legges best mulig til rette for at tillitsvalgte skal kunne fungere i sine verv og tilegne seg de nødvendige kunnskaper. Utvalget skal legge fram sin innstilling innen 15. mars 2008.

Mer utfyllende resultatinformasjon sendes de tillitsvalgte i helseforetakene/Spekter-området i eget rundskriv. Dette, samt den nye avtalen med tilhørende protokoller, kan fås tilsendt ved å sende en e-post til forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no, eller lastes ned fra www.psykologforeningen.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 2, 2008, side 191

Kommenter denne artikkelen