Du er her

Krafttak for tidlig psykologhjelp

Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen er fra i dag Psykologforeningens hovedsatsingsområde. En og en kvart million kroner er avsatt for å nå målet om raske og tilgjengelige psykologtjenester.

Publisert
5. januar 2008

SYDENDE AKTIVITET: Pausene ble flittig benyttet til å utveksle tanker og refleksjoner.

Visepresident Rune Frøyland la vekt på at økonomien måtte være på plass for at foreningen skal kunne sette inn nødvendige ressurser og gjøre et krafttak på dette området. – I et psykologisk lavterskeltilbud må pasienten kunne bli sykemeldt og henvist til spesialist av sin primærbehandler. Det er uforståelig at pasienter ikke har dette godet i dag. Vi må også styrke innsatsen for å oppnå driftstilskudd til psykologer i kommunene, sa han. – Psykologforeningen vil bruke 1,25 millioner kroner på dette prosjektet. Da vil sekretariatet kunne sette av godt over to halve stillinger, og ha midler til å gjøre nødvendig utredningsarbeid og arrangere konferanser og møter. Sentralstyret mener at ved å vedta ett satsingsområde øker vi mulighetene for å nå målene vi har satt oss.

Signal til samfunnet

Mange av delegatene mente timingen var god. Politikerne er på glid, for eksempel partiet Venstre, som nå går inn for fastpsykolog til alle. Psykologisk lavterskeltilbud er i tråd med tidsånden og favner også om flere av våre kjernesaker, mente Øyvind Nordhus fra østfoldavdelingen. Ane Johnsen Lien fra Rogaland pekte på at landsmøtet gjennom å vedta et satsingsområde som er så betydningsfullt for klienter og pasienter, sender et viktig signal til samfunnet. – Ja, dette treffer meg midt i hjerterota, sa Berit Nielsen fra Buskerud. Men hun ønsket en presisering: – Vi bør få frem at tilbudet skal være til befolkningen i kommunene.

For å sikre godt arbeid i alle ledd ønsket hordalandsavdelingen at sentralstyret skulle utarbeide et dokument med konkretisering av hvordan foreningen skulle jobbe sentralt og lokalt med satsingsområdet, og fikk støtte fra flere avdelinger. Sentralstyremedlem og presidentkandidat Tor Levin Hofgaard tok til orde for å evaluere foreningens innsats allerede på førstkommende lederkonferanse.

Ustoppelig debatt

Engasjementet i landsmøtesalen var stort, og innspillene mange. En redaksjonskomité fikk derfor i oppgave å utarbeide et kompromissforslag til neste dag. Etter lange diskusjoner i sene kveldstimer ble redaksjonskomiteen enig, og la frem sitt forslag for landsmøtet morgenen etter. Det var duket for avstemning, men til stor fortvilelse for drevne delegater og for møtelederne kastet flere av delegatene seg på ny ut i diskusjoner om ordlyden i forslaget. Enden på visa var at redaksjonskomiteens kompromissforslag falt, og at sentralstyrets opprinnelige forslag ble vedtatt med stort flertall.

Osloavdelingen støttet satsingsområdet lavterskeltilbud til befolkningen, men foreslo et satsingsområde til: «NPF skal arbeide for en organisering av helsevesenet som sikrer fokus på, og gjennomføring av, kvalitativt god behandling.» Liv Arnesen holdt et flammende innlegg om utviklingen i helsevesenet: – Vi ser en økende vekt på effektivitet, kvantitet og telling av konsultasjoner. Osloavdelingen frykter at oppmerksomheten på hva som er god og virksom behandling, taper terreng, og ønsker at Psykologforeningen engasjerer seg i debatten om organiseringen av helsevesenet, sa hun. Det var åpenbart delte meninger blant delegatene om denne saken, og flertallet ønsket at foreningen nå skulle konsentrere seg om ett satsingsområde.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 1, 2008, side 69

Kommenter denne artikkelen