Du er her

Regnskapet

De offisielle regnskapene viser at Psykologforeningens økonomiske stilling er god.

Publisert
3. november 2007

Egenkapitalen har vært i overkant av 80<[FO]>% av totalkapitalen gjennom hele perioden, noe som gir en solid økonomi og et godt grunnlag for videre drift. Egenkapitalen inklusive fondene var ved utløpet av 2006 på kr 37 238 955. Av dette var ca. 17,7 mkr egenkapital i Fond for videre- og etterutdanning, og de øvrige fondene hadde en egenkapital til sammen på snaut 4,5 mkr. Bare ca 15 mkr er ubundet egenkapital.

Den samlede egenkapitalen økte fra kr 27195 377 ved starten av 2004 til kr 34 780 586 ved utløpet av 2006. Dette er en økning på 27,9<[FO]>%. Egenkapitalen utenom fondene har i samme periode økt fra kr 9 562 082 til kr 13 111 517. Dette er en økning på 37,1<[FO]>%. Selv om dette isolert sett er en stor økning, er det viktig å se den i forhold til den aktiviteten som foreningen har, for eksempel uttrykt ved de driftskostnadene som fremkommer i regnskapene. Mens driftskostnadene totalt i 2004 var på kr 38 055 791, var de på kr 49 571 159 i 2006, noe som tilsvarer en økning på 30,2<[FO]>%. Den samlede egenkapitalen har altså prosentvis økt litt mindre enn aktiviteten.

Inntektene viser en jevn økning fra 16,7 mill. kr i 2003 til 20,1 mill. kr i 2006. Den største inntekten her er kontingenten.

Personalkostnader den største enkeltposten på utgiftssiden. Den har økt i hele perioden, særlig som følge av økt aktivitet i sekretariatet. I 2006 utgjorde personalkostnadene ca. 38<[FO]>% av Psykologforeningens inntekter (utenom fondene), noe som ikke er spesielt høyt i en slik type virksomhet.

I forhold til budsjett har regnskapet hvert av de tre årene vist et bedre resultat, mest som resultat av økte tilskudd fra SHdir og gode driftsresultater i Utdanningsavdelingen og Tidsskriftet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen