Du er her

Kursvirksomheten blomstrer

Utdanningsavdelingen har holdt høy aktivitet i landsmøteperioden – ikke minst takket være kraftig økning i bevilgningene fra staten.

Publisert
3. november 2007

UTDANNINGSAVDELINGEN: (Fra venstre) Trude Hovde og Liv Håkonsen (kurskonsulenter), Rita Johansen (fagkonsulent), Ingvild S. Fossum og Tove Bliksrud (spesialrådgivere), Bjørnhild Stokvik (utdanningssjef) og Nina K. Lunde (kurskonsulent). Kurskonsulent Tone Grette var ikke til stede.

I 2007 gikk tilskuddet fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) til Psykologforeningens videreutdanningsvirksomhet opp fra 1,2 til 4,5 millioner kroner. I 2005 og 2006 ble det bevilget ekstra midler fra SHdir til virksomheten, slik at totalt bevilget tilskudd også disse årene var tilnærmet 4,5 millioner kroner.

Samarbeid

Avdelingen har i perioden samarbeidet aktivt med fagavdelingen og Profesjonsutvalget for å kvalitetssikre kursene. Alle kurs blir evaluert, og evalueringene blir sendt kursholderne, som slik får tilbakemelding på gjennomførte kurs.

Den nasjonale psykologikongressen har vært arrangert hvert år med økende antall deltakere.

Både i 2004, 2005 og 2006 hadde avdelingen det tekniske ansvaret for Interessegruppen for selvstendig praktiserende psykologers (ISP) seminar og årsmøte. I 2005 spilte avdelingen en tilsvarende rolle under den store Forebyggingskonferansen som var et samarbeid mellom SH-dir, Norsk Psykiatrisk Forening, Norsk Psykologforening, Voksne for Barn, Mental Helse, Landsforeningen for pårørende, Norsk Sykepleierforbund og Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

År

Timer

Deltakerantall

2004

2484

2133

923

3056

2005

2906

2490

1017

3507

2006

2846

2353

1055

3408

Omorganisering

Fra november 2006 ble det foretatt en omorganisering i sekretariatet. Alt arbeidet knyttet til spesialitetene ble sammen med kursadministrasjonen flyttet til en ny Utdanningsavdeling. Tre personer ble overført fra Fagavdelingen til den nye avdelingen. I tillegg ble det ansatt ytterligere en kurskonsulent.

I perioden november 2006 – august 2007 er arbeidet med kvalitetssikring av spesialistutdanningen blitt intensivert. Avdelingen har blant annet arbeidet med utvikling av læringsmatriser for innføringsprogrammet og spesialiteten i klinisk voksenpsykologi, den har hatt en gjennomgang av veilederutdanningen, og har startet et nytt veilederprogram.

I mai 2007 ble Psykologforeningen tildelt 240 000 kroner til arbeidet for å utvikle et videreutdanningsprogram i rettspsykologi.

Avdelingen har også etablert kontakt med forskningsmiljøene for å styrke samarbeidet med universitetene som tilbyr profesjonsstudium. I tillegg har mye energi gått med til et utstrakt revisjonsarbeid med reglementene i forkant av høstens landsmøte.

Økonomien

Avdelingens regnskap viser et overskudd på mellom 3,2 og 3,6 millioner kroner i alle de tre årene fra 2004 til 2006. Sammen med tilskudd fra SHdir bidrar dette til å dekke foreningens øvrige kostnader knyttet til utvikling og gjennomføring av kurs, blant annet en betydelig del av kostnadene i fagavdelingen. Beregninger viser at det først var i 2006 at tilskuddet til spesialistutdanningen begynte å bli stort nok til at det sammen med kursavgiftene var i nærheten av å gi dekning for alle utgiftene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen