Du er her

Psykologforeningens ekstraordinære landsmøte

Det første ekstraordinære landsmøte i Norsk Psykologforenings historie ble holdt på Gardermoen 17. august 2006. Hovedtemaet var de budsjettmessige konsekvensene av et eventuelt huskjøp. Her følger referatet fra Landsmøtet.

Publisert
27. oktober 2006

Sak 1 Åpning ved leder

Psykologforeningens leder, An-Magritt Aanonsen, ønsket velkommen delegater og sentralstyret, samt gjestene, høyesterettsadvokat Karl Wahl Larsen og advokat Thomas Lie.

Hun fremhevet at dette var et historisk møte, det første ekstraordinære landsmøte i Psykologforeningens historie. Videre mente hun at det er imponerende at lokalavdelingene klarer å stille så mange delegater midt i ferien.

Opprinnelig hadde sentralstyret ikke tenkt på dette som en landsmøtesak. Men spørsmålet ble reist i juni. Det ble bestilt en betenkning fra Karl Wahl Larsen, som konkluderte med at sentralstyret ikke uten videre hadde mandat til alene å fatte et slikt vedtak om å disponere et så stort beløp fra budsjettet og binde kapitalen fremover. Sentralstyret hadde et telefonmøte i juni hvor det ble vedtatt å innkalle til ekstraordinært landsmøte. Om hvorfor det hastet slik, sa Aanonsen at det har vært forhandlinger om et konkret kjøp nå, og at sekretariatet må flytte på grunn av vekst i sekretariatet, og at leieforholdet utløper i mars 2007 med oppsigelsesfrist i september.

Deretter ble det avholdt opprop ved generalsekretær Tove Beate Pedersen. 67 delegater var til stede.

Sak 2 Konstituering

Saken ble ledet av An-Magritt Aanonsen og Tove Beate Pedersen, og Sentralstyret foreslo følgende som dirigenter: Anders Wahlstedt, Vest-Agder og Ingvild Svenkerud Aasen, Hedmark. Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Dirigentene innledet med å si at deres oppgave var å bidra til at landsmøtet fattet et mest mulig velinformert vedtak.

Valg av protokollunderskrivere: Sentralstyret foreslo Berit Nielsen, Buskerud og Trond Andreassen, Sør-Trøndelag. Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Sak 3 Valg av referenter og fastsetting av dagsorden

Sentralstyret foreslo Bjørnhild Stokvik og Joakim Solhaug, begge fra sekretariatet, som referenter. Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Dirigentene tiltrådte og spurte så om noen hadde merknader til innkallingen. I ordskiftet som fulgte, ble det reist spørsmål om lovligheten av dette ekstraordinære landsmøtet, i og med at mange lokalavdelinger ikke hadde hatt anledning til å avholde medlemsmøte med valg av delegater. Høyesterettsadvokat Karl Wahl-Larsen henviste til at det i § 12 pkt. 4 i Psykologforeningens lover står at lokalavdelingene velger delegater, men det står ikke hvordan. I lokalavdelingenes vedtekter kan det være tatt inn bestemmelser om at delegatene skal velges på møte. Der det ikke står slikt, er delegatene lovlig valgt. Ved et ekstraordinært landsmøte går det fort. Det er dette landsmøtet som må vurdere fullmaktene til de enkelte delegatene, og bestemme om valget av delegatene er i orden eller ikke. Han rådet til at med mindre man ser veldig store betenkeligheter, bør man søke å få landsmøtet etablert for å kunne fatte vedtak. Det bør være alvorlige saksbehandlingsfeil for å vrake delegater. Dette må landsmøtet selv vurdere. Eventuelle delegater som reiser spørsmål ved sin fullmakt, bør få avklart om de har stemmerett.

På spørsmål hvor mange delegater som må være til stede for at landsmøtet skal være vedtaksdyktig, svarte Wahl-Larsen at det ikke er noe krav til antall delegater for at landsmøtet skal være vedtaksdyktig, jf. § 4 i vedtektene. Avgjørende er om innkallingen er lovlig. Konsekvensen av at en delegat ikke har fullmakt, er at delegaten ikke har stemmerett.

Møteleder Anders Wahlstedt påpekte at det er en viktig sak for landsmøtet å vurdere om møtet er lovlig satt og at delegatene har de nødvendige fullmakter. Samtidig er Psykologforeningen oppe i konkrete forhandlinger, og det er viktig å få behandlet saken. Det ble foreslått at en aksepterer både innkalling og dagsorden, og at det tas en pause for å sjekke fullmakter.

Det ble avholdt 15 minutters pause. Dirigentbordet tok opp til avstemming om landsmøtet er lovlig innkalt. Vedtak: Landsmøtet er lovlig innkalt. Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

Det ble deretter spurt om noen delegater ønsket at landsmøtet skulle vurdere om de hadde fullmakt til å stemme. Ingen delegater ønsket å få tatt opp om de hadde stemmerett. Alle fremmøtte delegater hadde dermed stemmerett.

Da det bare var én sak å behandle, var det ingen grunn til å vedta en bestemt dagsorden.

Sak 4 Budsjettsak i tilknytning til eventuelt kjøp av eiendom i Oslo

An-Magritt Aanonsen presenterte saken og orienterte om prosessen i forkant av at saken ble lagt fram for landsmøtet. Hun understreket den politiske betydningen av et eventuelt huskjøp. Hun understreket også at selv om det er snakk om et aktuelt hus nå, så skal landsmøtet ikke ta stilling til dette huset spesielt. Landsmøtet skal ta stilling til spørsmålet om å binde foreningens egenkapital til huskjøp.

Før den videre behandlingen av saken presiserte dirigentbordet at det er viktig at landsmøtet holder seg på et overordnet nivå i behandlingen av denne saken. Det skal fattes et prinsippvedtak og ikke konkret vedtak om det aktuelle huset. Dirigentene la opp til at det først ble gitt anledning til konkrete spørsmål som sentralstyret eller andre kan besvare, før det ble gitt anledning til debatt.

Følgende forslag til vedtak ble fremmet:

Første vedtaksforslag. Fremmet av An-Magritt Aanonsen på vegne av sentralstyret: «Landsmøtet godkjenner den økonomiske rammen og de budsjettmessige konsekvenser i årene fremover, som finansieringen av et huskjøp med den presenterte størrelsesorden vil få og som er beskrevet i saksfremlegget.»

Andre vedtaksforslag. Fremmet av Vestfold-avd. ved Lars Hirsch: «Saken utsettes. Saken legges frem på nytt etter grundigere drøfting i NPF sine lokalavdelinger.»

Tredje vedtaksforslag. Fremmet av Østfold-avd. ved Jarle Refnin: «Landsmøtet godkjenner de budsjettmessige konsekvenser i årene fremover, som finansiering av et huskjøp i størrelsesorden på en total investeringsramme på 60 millioner.»

Fjerde vedtaksforslag. Fremmet av Oslo-avd. ved Hilde Fors Wilberg: «Avgjørelse om NPFs eventuelle kjøp av fast eiendom utsettes til neste ordinære landsmøte 2007.»

Femte vedtaksforslag. Fremmet av Berit Nielsen, Buskerud-avd.: «Landsmøtet gir sentralstyret i oppdrag å finne leiearealer i Oslo som tilfredsstiller visjonen om et Psykologforeningens hus, a) innenfor økonomiske rammer tilsvarende, og b) forslag legges frem for landsmøte 2007.»

Et «til dagsorden»-spørsmål ble reist av Øivind Nordhus, Østfold-avd. om hvorvidt simpelt flertall er nok for å gjøre vedtak, eller om en bør kreve to tredels flertall for å gjøre vedtak. Dirigentene avgjorde at simpelt flertall holder, siden det er en budsjettsak.

Etter at forslagene var fremmet, var der debatt om forslagene. Refereres ikke.

Etter avsluttet debatt ble der avholdt en prøveavstemning over sentralstyrets forslag. (Vedtaksforslag 1.) Prøveavstemmingen ga som resultat 35 for, 23 mot og 7 avholdende.

Forslag 2 fra Vestfold ble trukket. I og med at forslag 4 var et utsettelsesforslag, ble det stemt over dette først.

Forslag 4: Oslo-avd. ved Hilde Fors Wilberg: «Avgjørelse om NPFs eventuelle kjøp av fast eiendom utsettes til neste ordinære landsmøte, 2007.» Det ble forlangt skriftlig avstemning.

Stemmeresultat: Forslaget falt med 38 stemmer mot, 24 for og 2 blanke. Forslag 1. Forslag til vedtak fra sentralstyret: «Landsmøtet godkjenner den økonomiske rammen og de budsjettmessige konsekvenser i årene fremover, som finansieringen av et huskjøp med den presenterte størrelsesorden vil få og som er beskrevet i saksfremlegget.»

Det ble forlangt skriftlig avstemming. Stemmeresultat: Forslaget ble vedtatt med 39 stemmer for, 25 mot og 2 blanke. Dermed bortfalt de øvrige forslag.

Sak 5 Avslutning

An-Magritt Aanonsen avsluttet det ekstraordinære landsmøtet med å takke forsamlingen for en konstruktiv og disiplinert debatt, og for et positivt vedtak. Hun beklaget at en hadde feilvurdert informasjonsbehovet. Til slutt rettet hun en takk til dirigentene for den gode jobben de gjorde, og til protokollunderskriverne, som har en jobb å gjøre etter landsmøtet.

Landsmøtet ble avsluttet kl. 17.00.

Protokollunderskrivere er Berit Nielsen og Trond Andreassen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen