Du er her

Bli en drømmefanger du også!

NRKs TV-aksjon 23. oktober 2005 går til FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – sitt internasjonale arbeid mot vold mot kvinner. FOKUS har knyttet til seg 64 utvalg og organisasjoner, blant annet Psykologforeningens kvinne- og mannspolitiske utvalg.

Publisert
1. september 2005

Maria Vazquez Gomez, fra flyktningleiren Acteal i Chiapas i Mexico. I en massakre fra paramilitære styrker i desember 1997, mistet Maria mor og to brødre, og satt tilbake med ansvaret for to små nieser som hadde mistet begge sine foreldre. – Jeg har ingen brødre lenger, ingen mor. Men det finnes mødre over hele verden, sier Maria, med klar adresse til støtten fra FOKUS. Denne støtten har gjort det mulig for kvinnene i Acteal å bygge opp små kvinne-bedrifter for å forsørge seg selv og barna.

Foto: Veronica Melå.

Alvorlig helsetrussel

Vold mot kvinner regnes som en av verdens tre største helsetrusler, på linje med kreft og hiv/aids. Hver tredje kvinne på globalt plan blir utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av sin levetid.

Vi snakker om menneskerettskrenkelser av enorme dimensjoner: Hver fjerde kvinne i verden utsettes for vold i eget hjem. To millioner jenter risikerer årlig kjønnslemlestelse, og 135 millioner kvinner lever med skadevirkningene etter å ha blitt kjønnslemlestet. Fire millioner kvinner selges årlig til prostitusjonsmarkedene, 700 000 bare til Europa. Systematisk voldtekt av og vold mot kvinner inngår i mange lands strategi under krig og voldelige konflikter.

Privatisert problem

I tillegg til å skade og ødelegge kvinner fysisk og psykisk er den omfattende volden et hinder for kvinners deltakelse i samfunnet, og dermed også for et lands økonomiske og demokratiske utvikling. Å få bukt med vold mot kvinner burde derfor være samfunnets ansvar. Men fortsatt blir vold mot kvinner i mange tilfeller sett som et privat anliggende. På grunn av frykt, skam og stigmatisering kvier mange kvinner seg for å snakke om den volden de har vært utsatt for, og volden blir dermed usynlig.

Frem i lyset

Vold mot kvinner henger sammen med holdninger, kultur, lovverk og politikk. Å bekjempe volden, uansett hvilket land dette foregår i, handler om å spre kunnskap om volden og dens årsaker, drive forebyggende arbeid, og jobbe for at rettsapparatet straffer overgrep. For at det skal bli et samfunnsansvar å bekjempe vold mot kvinner, er det viktig å synliggjøre volden. Dette er ikke bare viktig for de kvinnene som rammes, men også fordi det motiverer mange til å bry seg og engasjere seg i arbeidet for endring. Over hele verden har kvinner organisert seg for å bekjempe vold mot kvinner. Men økonomiske begrensninger og ressursmangel fører til at kvinner svært mange steder ikke får tilbud om den nødvendige hjelp og støtte.

En hverdag uten vold

TV-aksjonen Drømmefanger har hentet navnet fra de nordamerikanske indianernes drømmefangerlegende. Drømmefangeren skulle oppløse de vonde drømmene, slik at bare de gode fikk leve videre. På samme måte ønsker TV-aksjonen Drømmefanger å fri kvinner fra frykt og vold, og bidra til å realisere de gode drømmene om trygghet og håp. Vi arbeider for at den enkelte kvinne skal kunne våkne opp hver morgen til en hverdag uten vold. 23. oktober skal vi samle inn mest mulig penger til prosjekter i Afrika, Asia/Midtøsten, Latin-Amerika, og Øst- og Sørøst- Europa.

Det nytter

Siden TV-aksjonen i 1989 har organisasjonene bak FOKUS støttet over 140 prosjekter i regi av søsterorganisasjoner i sør. Pengene går direkte til kvinnene i mottakerlandene, de som vet best hvor skoen trykker, og som er eksperter på å få maksimalt ut av hver krone. Midlene fra årets TV-aksjon går til tiltak for å bekjempe vold mot kvinner innen områdene:

  • Kvinner i og etter krig og konflikt
  • Handel med kvinner
  • Kjønnslemlesting
  • Vold i nære relasjoner

I samarbeid med kvinnene og jentene i prosjektlandene skal vi bygge forståelse, engasjement og konkrete tiltak for å gjøre livet enklere for kvinnene som rammes. Sammen skal vi arbeide for å virkeliggjøre drømmen om en verden uten vold mot kvinner.

Meld deg til innsats!

For at TV-aksjonen skal bli en suksess, trengs det lokal innsats over hele Norge: At mange bestemmer seg for ikke bare å støtte aksjon Drømmefanger, men selv blir drømmefangere. Det trengs folk til TV-aksjonskomiteene i alle landets kommuner, det trengs 100 000 bøssebærere 23. oktober, og det trengs folk til å spre kunnskap om aksjonens tema. La oss benytte denne anledningen til å gi et håndslag som virkelig monner, til kvinner i fattigere land!

Hvis du kan tenke deg å være med i aktivt arbeid for TV-aksjonen Drømmefanger, så ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder. Hvem som er fylkesaksjonsleder i ditt fylke, finner du på nettstedene www.tv-aksjonen.no eller www.fokuskvinner.no. Alternativt kan du kontakte mobiliseringsansvarlig Sissel Henriksen i TV-aksjonen sentralt: sissel@tvaksjonen.no, tlf 23 10 33 17, mobil 928 28 821. Ønsker du å abonnere på månedlig nyhetsbrev på e-post om TV-aksjonen Drømmefanger, sender du en e-post til sissel@tvaksjonen.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 9, 2005, side 834-835

Kommenter denne artikkelen