Du er her

– Demokratiet fungerte

Morten Thorsen er en dreven landsmøtedeltaker, og er opptatt av maktbalansen mellom medlemmer og ledelse. – Landsmøtet fungerte slik det skulle, sier han.

– Salen fikk endret på flere av sentralstyrets forslag. Det er flott å være med på en demokratisk prosess som ender med at sentralstyret endrer oppfatning på flere punkter. Da har vi et landsmøte som fungerer slik det skal, sier Thorsen. Selv griper han ivrig denne anledningen til innflytelse. Han forbereder seg grundig før landmøtet, og er en flittig bidragsyter på talerstolen. På Sør-Trøndelagsbenken kan man ofte se ham i sentrum for intens aktivitet; synspunkter, utspill og avstemninger skal diskuteres og samkjøres. Psykologforeningen visste å benytte seg av Thorsens erfaringer: Sammen med Berit Nielsen fra Buskerud-avdelingen, ble han engasjert for å holde innføringskurs for nye landsmøtedelegater. – Vi sa til dem at det er salen som bestemmer. Og slik ble det jo!

Lønnsarbeid og tillitsvalgte

Thorsen gledet seg stort over landsmøtevedtaket om at det sentrale lønns- og arbeidsmarkedsutvalget skal beholdes. – Fylkesavdelingene trenger dette utvalget å kunne henvende seg til. Jeg oppfatter vedtaket som en styrking av lønnsarbeidet i lokalforeningene. Det nye sentralstyret bør merke seg denne tilbakemeldingen fra landsmøtet, sier han.

– Det å få et lokalt tillitsvalgtapparat til å fungere er svært viktig nå som forhandlingene skjer lokalt, understreker Thorsen. – Vi i Sør-Trøndelag er så heldige å ha en hovedtillitsvalgt som jobber veldig bra. Det er Trond Andreassen, som også er delegat her på landsmøtet. Han trekker i viktige tråder, og det er fint å ha en så erfaren forhandlingsleder. Ikke minst fører det til større engasjement nedover i systemet.

Samarbeid mellom lokalavdelingene

Landsmøtet bestemte at begrepet «fylkesavdeling» skal erstattes av «lokalavdeling». Det ble åpnet for å danne lokalavdelinger uavhengig av fylkesgrensene, enten ved å la dem omfatte et større geografisk område, eller et mindre. Thorsen forteller at fylkesavdelingene i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag allerede har innledet samarbeid. Men han poengterer at det ikke er planer om sammenslåing. – Vi har hatt et par møter i denne landsmøteperioden, og samarbeidet om å arrangere en faglig konferanse for om lag halvannet år siden. Et annet eksempel er et to dagers seminar for tillitsvalgte innen psykisk helsevern i Midt-Norge.

Psykologer i kommunene

Økt tilgjengelighet til psykologer i kommunene ble vedtatt som ett av tre hovedsatsingsområder for kommende landsmøteperiode. Lokalavdelingen i Sør-Trøndelag har engasjert seg i dette: – NTNU i Trondheim utdanner jo psykologer. Vi tar opp med studentene at det finnes gode arbeidsplasser utenbys, i kommunene. Det er en viktig oppgave for oss å motivere psykologer til å søke slike stillinger. I tillegg blir vi nok etter hvert nødt til å drive aktiv lobbyvirksomhet overfor kommunene for å få dem til å opprette psykologstillinger, og ikke minst utlyse flere hjemler for privatpraktiserende psykologer, sier Thorsen.

Spennende på landsmøtet

Det er interessant og morsomt å delta på landsmøte, mener Thorsen. – Ikke minst de uformelle diskusjonene i ganger og korridorer er spennende å delta i. Noe av det aller morsomste var deltakelsen i en av redaksjonskomiteene, som i løpet av en kveld skulle diskutere seg frem til et vedtaksforslag på bakgrunn av synspunkter fra debatten. Jeg var med i komiteen som skulle lage forslag til vedtak i saken om anke-ordning for fagetiske klagesaker. Sentralstyrets vedtaksforslag hadde møtt motstand, og komiteen ble satt sammen slik at de forskjellige synspunktene skulle være representert. Vi hadde en spennende og konstruktiv diskusjon. Det var lærerikt å være med i denne prosessen, og bli bedre kjent med argumentene fra både sentralstyret og fagetisk råd. I løpet av kvelden kom vi frem til et vedtaksforslag som alle sto bak. Jeg er svært glad for at vi fikk opprettet et anke-utvalg, slik at saken ikke ble utsatt til neste landsmøte, avslutter han.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 1, 2005, side 53-54

Kommenter denne artikkelen