Du er her

Samfunnspsykologien gir klinikere med bredde

Myndigheter og brukere ønsker sammenheng og helhet i behandlingssystemet. Det øker behovet for en bredere og mer fleksibel klinikerrolle. Spesialiteten i samfunns- psykologi er særlig innrettet på å gi kompetanse til å jobbe i offentlige systemer.

Publisert
1. desember 2004

Ut fra egne erfaringer, både som spe-sialist i samfunnspsykologi og etter å ha hatt ansvar i veiledningsgrupper i utdanningsprogrammet for samfunnspsy- kologer, ser jeg at denne spesialiteten har gitt deltakerne faglig påfyll, holdninger, entusiasme og trygghet til å stå i offent- lige stillinger.

De aller fleste samfunnspsykologer i offentlig virksomhet innehar stillinger som i hovedsak har direkte kliniske opp- gaver. Psykologene i kommunale stillinger må forholde seg til brukerens familier, barnehager, skoler, sosialkontor, barne- vern, trygdekontor, fastlege osv. Også innen spesialisttjenestene er det et stadig økende press på å samarbeide og delta i oppgaver sammen med hjelpetjenester rundt brukerne i lokalmiljøet.

Workshop om samhandling

Som representant for Norsk Psykolog-forening var jeg den 24. og 25. mai i år med på en workshop vedrørende sam- handling innen helsetjenestene i Norge. Workshopen var en del av Wisløffut- valgets arbeid med å skrive en NOU i løpet av 2004 på direkte bestilling fra Helseministeren. NOU’en kommer til å beskrive krav om samarbeid, sammen- heng og helhet i behandlingssystemet og i det kliniske arbeidet med den enkelte bruker. Mental Helse og andre bruker- organisasjoner er sterke pådrivere i en slik retning. En bredere og mer fleksibel klinikerrolle vil være bedre egnet til å fylle de krav og forventninger som stilles til psykologer i de offentlige systemer i framtida.

For eksempel har en stor andel av bru-kerne innen DPS diagnoser som innebæ- rer langvarige lidelser. For å kunne gjøre en god jobb med disse menneskene, er en nødt til å gå inn i et samarbeid med brukerne selv, sammen med de lokale hjelperne, gjennom konkrete avtaler, indi-viduell plan (lovpålagt), veiledningsavta- ler osv. Innenfor BUP er det allerede en lang rekke samarbeidssystemer, der spe- sialistene går ut i verden og inn på andre fagfolks arenaer. Dette er nødvendig for å få jobben gjort. En konsekvens av dette bør kanskje bli at en lang rekke av de temaer som i dag framtrer mest tydelig i samfunnspsykologisk videreutdanning også blir tydeliggjort i den kliniske spe-sialiteten.

Bredt perspektiv gir flere valg

Spesialiteten i samfunnspsykologi er et godt alternativ for psykologer som har tenkt å jobbe i det kliniske feltet, men også for dem som har tenkt å jobbe mer indirekte med menneskers psykiske hel-seproblemer i et større perspektiv. Det mest sentrale vil være en formidling av en samfunnspsykologisk forståelse av psy- kiske helseproblemer. En samfunnspsy- kologisk ramme kan gi årsaksforståelse og løsningsperspektiver som innebærer flere valg og større muligheter, både for det kliniske arbeidet og for forebyggende virksomhet. Spesialiteten i samfunnspsy-kologi gir muligheter og peker på nød- vendigheten i å ha et bredt perspektiv i analyse, diagnose, behandling og tiltak, og viser mulighetene og nytten av å sam- arbeide med andre.

For oss som er praktiserende sam-funnspsykologer i klinisk arbeid er det en gjennomgående erfaring at dette er en spesialitet som styrker en god klini- kerrolle. Flere av våre kolleger som er spesialister både i samfunnspsykologi og i klinisk psykologi legger stor vekt på hvordan samfunnspsykologiske perspek- tiver er anvendelige i en klinisk hverdag, og utvider perspektiv og muligheter for endring.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 12, 2004, side 1021

Kommenter denne artikkelen