Du er her

Vil du bli samfunnspsykolog?

I november starter nytt videreutdanningskull i samfunnspsykologi. Videreutdanningen gir mange spennende muligheter – enten du vil arbeide i kommune eller spesialisthelsetjeneste.

Publisert
1. august 2004

Her er noen eksempler på samfunns-psykologens ulike roller:

 • Som kommunepsykolog:
  Tilbyr psykologtjenester til kommunens befolkning, driver gjerne ulike grupper som røykesluttkurs, deltar i utformingen av kommunens plan for psykisk helse, har oppdrag i kriseteam. Bistår med veiledning og undervisning for kommunens personell. Er gjerne utadrettet i sin praksis, opptatt av strømninger og utviklingstendenser i befolkningen.
 • I avgrensede kommunale arbeidsfelt:
  Tilbyr spesialisert psykologhjelp, til for eksempel helsestasjonens veiledningsgruppe til foreldre som har barn med søvnvansker, premature eller barn med atferdsproblemer, arbeider med minoritetsproblematikk, og gir veiledning til fosterhjem og barnevernsarbeidere. Bidrar også med psykisk helsehjelp til personer med langvarige psykiske lidelser, og deltar i utvikling av selvhjelpsgrupper og brukerstyrte tiltak.
 • PP-tjenesten:
  Deltar i tjenestens arbeid med utredninger og hjelpetiltak, herunder systemarbeid overfor skoler/barnehager. Driver gjerne elevgrupper og konsultasjon til andre faggrupper. Er særlig opptatt av helsefremming og forebygging. Arbeider med barns nettverk, oppvekstbetingelser og utviklingsmuligheter.
 • Klinisk virksomhet:
  Det arbeider samfunnspsykologer ved familievernkontorer, poliklinikker for langtids psykisk syke, i rusinstitusjoner og i somatiske avdelinger på sykehus. Disse deltar i tradisjonell behandling, noen er også ledere. Felles er at de gjerne arbeider gjennom kontekstuelle individuelle behovsvurderinger og vektlegger utvikling av helhetlige hjelpe-tjenester.

Forebygging og nettverksarbeid

Samfunnspsykologer driver med grupperettede tiltak, og tiltak rettet inn mot forbygging av psykiske vansker, både direkte og indirekte. I tillegg utvikler de spesialistkompetanse på nettverksarbeid, samarbeid og helsefremmende tiltak. De er opptatt av å gjøre psykologkompetansen tilgjengelig for andre.

Samfunnspsykolog i kommunen

Spesialiteten i samfunnspsykologi er ikke lenger en ren kommunal spesialitet, men er den av Psykologforeningens spesialiteter som har sterkest vekt på kommunale psykologtjenester. Rolleutformingen for psykologer er ofte annerledes i kommunen enn innen de tradisjonelle behandlersystemene. En møter klienter tidligere i en utvikling, eller etter at tradisjonell behandling er avsluttet. Befolkningen og kommunene som tjenesteyter har et sterkt og økende behov for både samfunnspsykologisk og allmennpsykologisk kompetanse. Sentrale myndigheter peker på behovet for forebygging og helsefremming i opptrappingsplanen for psykisk helse og i strategiplanen for barn og unges psykiske helse. De peker også på behovet for samarbeid og samordning i det psykiske helsefeltet, der kommunene spiller en viktig rolle. Her har samfunnspsykologer et fortrinn med sin kompetanse.

Nytt kull starter i november

Reglementet for spesialiteten i samfunnspsykologi er bygget over samme lest som spesialiteten i klinisk psykologi. Videreutdanningen kommer som en forlengelse av et felles innføringsprogram. Praksiskrav, den totale mengde videreutdanningskurs, veiledningskrav og krav om skriftlig arbeid er sammenfallende med spesialiteten i klinisk psykologi (se utdanningshåndbok for spesialiteten i samfunnspsykologi på www.samfunnspsykologi.info eller www.psykol.no).

Videreutdanningen i samfunnspsykologi er bygget opp som et helhetlig program, med sammenheng mellom kurs, veiledning, prosjektoppgave og praksis. Deltakerne tar med seg materiale fra sin praksis til veiledningsgruppene og kursene. Dette kan for eksempel være arbeid med spesielle klientgrupper som barn av foreldre med psykiske vansker, eller rådgiving til politi i forbindelse med henting av klienter etter tvangsvedtak.

Nytt kull starter opp med følgende firedagers kurs:

* Blokk I Forebygging, helsefremming, prosjekt og evaluering, i Trondheim, 9.–12. november 2004. Kurs 551-04.
* Blokk II Konsultasjon, informasjon og formidling, Bergen, vår 2005.
* Blokk II Samarbeid og det offentlige system, Oslo, høst 2005.
* Blokk IV Samfunnspsykologiske oppgaver, roller og metoder – samtidig med årlig nasjonal samfunnspsykologikonferanse, sted ikke avklart, vår 2006.

Mange entusiastiske psykologkolleger har blitt interessert i det samfunnspsykologiske fagfeltet, og ca. 100 har gjennomgått videreutdanningen. Vi har nå over 50 spesialister, og 25 som kun mangler det skriftlige arbeidet for å bli godkjent. Psykologene har opplevd spesialiseringen som nyttig og anvendelig, både for klienter, seg selv og for arbeidsgiver.

Er du interessert, kan du melde deg på til videreutdanningen via kursavdelingen. Ønsker du kun ett eller flere av kursene, gir du beskjed om dette til kursavdelingen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side 655

Kommenter denne artikkelen