Du er her

Bedre helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Publisert
1. august 2004

En ny og revidert veileder skal bedre helsetilbudet til asylsøkere og flyktninger. – Det er viktig at asylsøkere og flyktninger mottar rett hjelp til riktig tid. Vi forventer at kommunene legger veilederen til grunn ved organisering og drift av helsetjenester til asylsøkere og flyktninger, sier divisjonsdirektør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedirektoratet.

Veilederen «Helsetjenestetilbud til asylsøkere og flyktninger» er i første rekke beregnet på ansatte i asylmottak og personell i primær- og spesialisthelsetjenesten.

I arbeidet med asylsøkere og flyktninger står vi overfor både juridiske, helsefaglige og etiske utfordringer, ifølge Guldvog. I forbindelse med planlegging og organisering av tjenester til flyktninger og asylsøkere bør det tas hensyn til at folk kan ha vært utsatt for tortur eller alvorlig traumatisering, eller kan ha vært vitne til at andre er blitt torturert eller drept. De kan komme fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer, de kan mangle sosiale nettverk og de kan trenge spesiell oppfølging. Kommunikasjonen med asylsøkere og flyktninger vil ofte innbære store utfordringer.

Veilederen beskriver helseundersøkelsen både i transittfasen, i ordinært asylmottak og etter bosetting i en kommune. Du kan laste ned veilederen fra direktoratets nettside www.shdir.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen