Du er her

Straff for utdanning?

Publisert
1. juli 2004

Debatten om framtidens folketrygd og våre framtidige pensjoner går for fullt. Akademikerne lar to grunnholdninger prege standpunktene:

  • nordmenns oppslutning om folketrygden som system må bevares
  • langtidsutdannede må ikke få dårlig pensjon som følge av omleggingen

Med dette utgangspunktet arbeider Akademikerne på den politiske arena for å endre sentrale elementer i pensjonskommisjonens innstilling innen det blir vedtatt politikk. Mange av prinsippene pensjonskommisjonen går inn for, er bra. Forslaget om å fjerne den såkalte besteårsregelen er ikke det. Det vil pensjonsmessig «straffe» de av oss som tar lang utdannelse – noe flere og flere gjør! Fjernes regelen, må det etableres ordninger som gir pensjonspoeng under utdannelse.

Akademikerne mener at taket som er satt til 8G må heves til 12G for å favne de aller fleste lønnsmottakere, og bidra til å bevare oppslutningen om folketrygden som en viktig bærebjelke i et velferdsperspektiv.

Flere utfordringer venter oss. Arbeidslivslovutvalget foreslår blant annet nye lovbestemmelser om arbeidstid. I skrivende stund er vi midt i høringsprosessen, men jeg vil peke på noen grunnholdninger som preget Akademikernes arbeidet i utvalget, spesielt på arbeidstid. Akademikerne mener det er viktig at fremtidens arbeidstidsbestemmelser skal omfatte alle arbeidstakere. I dag frykter vi at så mange som halvparten av akademikerne i praksis ikke har regulert arbeidstid. I en undersøkelse vi gjorde i fjor svarte 50 % av mennene og 30 % av kvinnene at de jobbet fem timer eller mer over normalarbeidstiden per uke. Mange av disse oppga at de ikke hadde noen form for kompensasjon for dette merarbeidet.

De nye arbeidstidsbestemmelsene i forslaget vil gi alle arbeidstakere en lovmessig rett til fri for de mertimer de jobber. I tillegg vil lovforslaget gi en rett til fleksibel arbeidstid, selvsagt i samråd med arbeidsgiver. Jeg er sikker på at en slik lov vil gi dagen og morgendagens arbeidstakere et bedre utgangspunkt for å finne arbeidstidsordninger som passer den enkelte.

Kanskje står den siste sommerferien med 4–5 ukers ferie foran oss. Ved neste avvikling har du kanskje ordnet deg 8 uker?

En riktig god sommer!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 7, 2004, side 585

Kommenter denne artikkelen