Du er her

Nettverk for psykologer i akutt psykisk helsevern

Et bedre behandlingstilbud med nedgang i tvangstiltak og økt pasienttrivsel. Det er resultatet av et tettere samarbeid mellom psykologer og psykiatere i akutt psykisk helsevern, i følge psykologer som jobber i feltet. Nå vil NPF etablere et nettverk for disse psykologene.

Norsk Psykologforening har møtt psykologer som arbeider i akutt psykisk helsevern for å drøfte de utfordringer man står overfor som psykolog i dette fagfeltet. Hensikten med møtet var å bli bedre kjent med psykologenes hverdag i en akuttsavdeling, og få innspill i forhold til hvordan NPF kan bidra til å styrke samhandlingen mellom de som jobber innenfor feltet.

Kollegakontakt på nettet

Møtedeltakerne representerte både psykologspesialister med lang fartstid og forholdsvis nyutdannede psykologer i sin første stilling som psykolog. Felles for begge gruppene var entusiasme og engasjement for et arbeidsfelt som i liten grad kan regnes for være et typisk arbeidssted for psykologer. I en akuttavdeling er det krav om kjappe utredninger og tiltaksvurderinger, med mindre rom for individualterapeutisk arbeid. Deltakerne påpekte at psykologene har en svært viktig rolle i dette arbeidet, og det ble vektlagt at det er behov for økt psykologkompetanse. Flere rapporterte om bedret behandlingstilbud med nedgang i tvangsvedtak og økt pasienttrivsel som følge av styrket psykologisk tenkning og et tettere samarbeid mellom psykolog og psykiater.

Men, som psykolog i dette feltet kan man føle seg litt alene. Det er sjelden mange psykologer ansatt ved samme avdeling. Manglende muligheter for faglig drøfting fører ofte til at psykologene går over i andre jobber etter en stund. Dette ønsker NPF å gjøre noe med, og vi vil derfor etablere et nettverk for psykologer i akutt psykisk helsevern. I første omgang vil dette dreie seg om elektronisk kommunikasjon via e-post. Vi vet at psykologer er opptatt av å holde seg faglig oppdatert, og at mange er involvert i større eller mindre forskningsprosjekter innenfor ulike områder. Via e-post vil dere ha mulighet for å utveksle erfaringer og relevant litteratur. Etter hvert håper vi å kunne etablere en portal på vår nettside som vil kunne gi flere muligheter (for eksempel lukket diskusjonsrom, kurs- og konferanseoversikt og litteraturliste).

Arrangerer fagdag

I tillegg til elektronisk kommunikasjon vet vi at det også er viktig å møtes til diskusjon og fagprat. NPF vil derfor invitere til fagdag til høsten. Vi tenker oss et seminar med et aktuelt faglig innlegg, i tillegg til drøfting av psykologens rolle og posisjon i akuttfeltet. Nærmere informasjon om tid og sted kommer senere.

Vi håper at vårt initiativ er av interesse for dere, og at det er ønskelig med et nettverk for psykologer i akutt psykisk helsevern. For at vi skal nå ut til alle sammen, trenger vi informasjon om arbeidssted og e-post (eventuelt telefonnummer). Dere kan sende denne informasjonen til NPF per post, eller via e-post til nina.haskjold@psykol.no. Dersom dere har spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon 23 20 31 30.

Nina Malene Håskjold

spesialrådgiver

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 4, 2004, side 322

Kommenter denne artikkelen