Du er her

Akademikernes lønnspolitikk

Hovedtariffoppgjøret i stat, kommune og helsesektoren for 2004 er nå i gang. Akademikerne har som hovedmål å videreføre en fleksibel lønnspolitikk, der lønnsdannelsen i større grad flyttes ut i den enkelte virksomhet. Det må bli mer økonomiske lønnsomt for akademikere å jobbe i offentlig sektor. Akademikerne mener at pengene må brukes der de trengs mest. Det oppnås best gjennom desentraliserte forhandlinger, for det er partene lokalt som vet hvor skoen trykker. Det er også lokalt man merker konkurransen fra andre sektorer.

Et konkurransedyktig lønnsnivå er en variabel størrelse. Tilgangen på kompetanse vil være forskjellig. Akademikerne mener det i dagens situasjon er riktig at lønnsdannelsen i langt større grad enn før skjer lokalt. Vi fikk gjennomslag for dette prinsippet i kommunal sektor og i NAVO-helse-området for to år siden. Vi mener dette systemet fungerer mer smidig enn tidligere tiders sentralstyring.

I staten har resultatene av lønnsoppgjørene blitt generelle kronetillegg og små sentrale avsetninger til lokale forhandlinger. Det tilgodeser i liten grad akademikere. Vi mener en betydelig større del av økonomien i oppgjørene skal settes av til lokale forhandlinger. Det vil styrke den enkelte virksomhet og samlet sett gi best resultat for våre medlemmer. Vi mener at en mer lokal og fleksibel lønnsdannelse over tid også vil gi bedre lønnsmessig uttelling for våre medlemmer.

I kommunal sektor krever Akademikerne en egen avtale som kun omfatter Akademikernes medlemmer. De sentrale forhandlinger bør begrenses til fellesbestemmelser og forhandlingsbestemmelser.

I staten mener Akademikerne at sentrale kollektive avtaler må være basert på mest mulig fleksible bestemmelser, der de økonomiske avsetningene i mye større grad kanaliseres og fordeles på virksomhetsnivå.

I NAVO-Helse er det stor grad av enighet mellom Akademikerne og arbeidsgiversiden om forhandlingsordningen. Hovedtyngden av lønnsdannelsen skal skje på foretaksnivå.

Generelt mener Akademikerne at samtlige lønnstillegg skal gis som prosentvise endringer.

Det er viktig at ikke bare medlemsforeningene og Akademikerne fokuserer på forholdene i offentlig sektor og behovet for omstilling, kompetent arbeidskraft og skikkelig betaling. Dere som medlemmer må bruke enhver anledning til å:

  • Dokumentere og synliggjøre de resultatene dere oppnår og bidrar til
  • Si ifra hva som trengs for å skape re-sultater (ressurser, kompetanse, organisering)
  • Kreve en lønn som står i forhold til utdanning og kompetanse, ansvar, innsats og resultater

Trenger du mer informasjon eller bi-stand; ta kontakt med Psykologforeningen.

Christl Kvam

leder Akademikerne

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 4, 2004, side 323

Kommenter denne artikkelen