Du er her

Yngre psykologers utvalg er stiftet

Nyutdannede og ferske psykologer har nå fått sitt eget interesseforum, et utvalg som skal fungere innenfor NPF. Nyutdannede psykologer og ikke-spesialister er ikke synlige nok I NPFs politikk, mener initiativtakerne.

Yngre psykologers utvalg (YPU) ble opprettet på slutten av fjoråret, og har laget en ambisiøs tiltaksplan for 2004. En av initiativtakerne er Tor Levin Hofgaard, uteksaminert for vel to år siden, tidligere hovedtillitsvalgt for NPF i Oslo og i dag styremedlem i Oslo-avdelingen. Mange vil huske ham som studentenes representant i sentralstyret fra 1999 til 2000.

– Kan du si litt om bakgrunnen for å opprette Yngre psykologers utvalg?

– Vi ønsker å løfte frem saker og temaer som spesielt interesserer psykologer som ikke er spesialister. Tall viser at psykologene bruker om lag ti år på å bli spesialist. Utvalg for yngre psykologer vil reise problemstillinger som engasjerer psykologer i denne første fasen av karrieren. Ett tema er overgangen fra å være student til å praktisere som psykolog, en vanskelig omstilling for mange. I dag ser vi at unge psykologer blir utbrente etter få års arbeid. Dette er en situasjon vi vil engasjere oss i. Faktisk tror vi at utvalget vårt kan gjøre NPF mer attraktivt for de yngre psykologene.

YNGRE PSYKOLOGERS UTVALG

Tor Levin Hofgaard (leder), Vidar Steffensen (nestleder), Kirsti Sunde Hansen, Ingvild Jørgensen, Jin Øvreeide, Nikolaj Kunøe, Fredrik Nilsen, Vanja Hjelmset, Anne Vikan.

Lønn for ikke-spesialister

– Slik det er i dag, assosieres NPF i stor grad med spesialistutdanningen. For mange er det slik at første møte med Psykologforeningen skjer når de skal melde seg på spesialistutdanningen. Det er også slik at foreningens politikk i lønnsforhandlinger er å gjøre spesialistene attraktive, for å få hevet lønningene for ikke-spesialistene i neste omgang.Det er mange gode grunner for det, men faren er at det kan danne seg et inntrykk av at NPF først og fremst er til for spesialistene.

– Hva er viktig for dere i sammenheng med lønn?

– Vi ønsker å sette nyutdannede psykologer bedre i stand til å forhandle frem egen lønn ved ansettelse. Og vi ønsker å påvirke NPFs lønnspolitikk.

Godt mottatt i NPF

Hofgaard forteller at utvalget har fått god mottakelse fra NPF, og påpeker at de ikke ønsker konfrontasjon. – Det vi ønsker er å bidra til at NPF prioriterer saker som angår ikke-spesialistene, og vi tror vi kan tilføre nye og spenstige ideer. Vår ambisjon er jo at flest mulig psykologer skal være med i NPF, og vi vil gjerne bidra til at politikken NPF fører tiltrekker seg de nyutdannende psykologene. Ikke-spesialistene utgjør en stor del av medlemsmassen, men er underrepresentert i NPFs organer. Det får også konsekvenser for prioriteringene og profilen NPF fremstår med, sier Hofgaard.

Tor Levin Hofgaard

Kontakter nyutdannede

Yngre psykologers utvalg vil ta personlig kontakt med psykologer som har avsluttet studiene. – Vi ønsker nær og direkte kontakt, sier Hofgaard. Målet er å holde på kontakten, gjennom å sende ut et ebrev h ver måned. Her v il v i informere om aktiviteter i NPF som særlig angår vår målgruppe, og vi håper på dialog. Vi er avhengig av kontakt med psykologer landet rundt, skal vi få reist de sakene folk er opptatt av. Ta gjerne kontakt, for eksempel på e-post ypu@ zinus.no

Nina Strand

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 2, 2004, side 149

Kommenter denne artikkelen