Du er her

Det Norske Veritas sertifiserer testbrukere innen seleksjonsfeltet

Bruk av tester i arbeidslivet er økende. Men mange arbeidssøkere blir testet på feil måte. Nå lanseres en sertifiseringsordning som skal ikre kvaliteten på testene og de som utfører dem.

I en årrekke har NPF hatt som mål å bedre kvalitetskontrollen av tester og testbrukere. Vi har vært bekymret for den dårlige standarden på tester, spesielt innen seleksjonsfeltet, og en meget varierende kompetanse hos brukerne av disse. Et stykke på vei er vi kommet gjennom det internasjonale samarbeidet i European Federation of Psychologists Associations (EFPA), og aktiv deltagelse i International Testcommission sitt arbeid med å utvikle internasjonale retningslinjer for bruk av tester. I 2000 vedtok NPF disse som standarder for norske psykologers testbruk.

Det Norske Veritas har nå besluttet å påta seg sertifisering av testbrukere innen arbeidslivs- og seleksjonsfeltet. I juni 2003 inviterte de fagfolk, testforlag og brukere til et møte for å opprette en konsensusgruppe som skal utforme kompetansekravene for sertifisering. Undertegnede ble leder av et interimstyre bestående av brukere og fagfolk, blant annet Per Frivik fra NPFs Testpolitiske utvalg. Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge ble navnet på konsensusgruppen, som vil fungere som fagråd for Det Norske Veritas.

Vi har avviklet to arbeidsmøter med interesserte fagfolk, brukere og rettighetsinnehavere innen feltet, for å drøfte kompetansekrav og eksamensordning. Den 3. februar avholder vi vårt første ordinære årsmøte.

Det faglige rammeverket for sertifiseringsordningen tar utgangspunkt i standardkrav utformet av den britiske psykologforeningen. Vårt mål er å tilby utdanning og sertifisering til testbrukere som i utgangspunktet ikke har en reell og formell kompetanse i testing, spesielt innen seleksjonsfeltet. Vi håper at dette er interessant også for psykologer, som ved sertifikatet kan dokumentere sin testkompetanse og være sertifisert etter ISO-standarden.

Sertifisering av testbrukere gjennomføres allerede i land som Sverige og Storbritannia. Det er imidlertid første gang et stort og velrenommert sertifiseringsselskap som Det Norske Veritas står for sertifiseringen. De har investert store ressurser i planleggingsarbeidet.

Det Norske Veritas ønsker å etablere testbrukersertifiseringen utover i Europa. I Sverige er arbeidet i gang med å få den eksisterende sertifiseringen omformet til en slik sertifisering. I Danmark er det interesse for å etablere en tilsvarende ordning. Et skandinavisk samarbeidsmøte har anbefalt at ordningene koordineres og gjøres så like som mulig, at vurdering av aktuelle tester bør kunne gjøres felles skandinavisk og at det etableres et faglig nordisk testutvalg. EPFA ser på muligheten for å utvikle et standard europeisk rammeverk for slik sertifisering.

Vi vil utarbeide informasjonsmateriell om kompetansekravene og eksamensordningen, og orientere gjennom Tidsskriftet. Det faglige rammeverket er inndelt i tre avdelinger som gjør det naturlig med tre kurssekvenser. I tillegg kommer krav om praksis. Psykologer og andre som mener seg tilstrekkelig kompetente, kan gå direkte opp til eksamen så lenge praksiskravet er oppfylt. Vi regner med at ordningen kommer i gang i løpet av dette året.

Sverre L. Nielsen

Seniorrådgiver NPF

Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge

sverre@psykol.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 2, 2004, side 148

Kommenter denne artikkelen