Du er her

MST-CAN terapeut - Psykolog/psykologspesialist

Bærum kommune - Barneverntjenesten

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 125 årsverk og 140 ansatte. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling barnevernvakt, mottak og akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling omsorg og avdeling tiltak. Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kvalitetsarbeid på barnevernområdet og gjennomføring av barnevernreformen, drifter spesialiserte hjelpetiltak som FFT og MST-CAN, implementerer PMTO, og er vertskommune for Asker og Bærum barnevernvakt.

Barneverntjenesten i Bærum har i samarbeid med Asker barneverntjeneste etablert det spesialiserte behandlingstiltaket MST-CAN for familier der barn og ungdom blir utsatt for vold og/eller alvorlig omsorgssvikt hjemme. MST-CAN, Multisystemic Therapy - Child Abuse and Neglect er en evidensbasert behandlingsmetode, og teamet i Bærum er foreløpig det eneste av sitt slag i Norge. Terapeutene jobber i hjemmet med hele familien og i dens nærmiljø og skole for å forhindre omsorgsovertagelse og plassering utenfor hjemmet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. MST-CAN er utviklet i USA, og implementeringen skjer i samarbeid med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

MST-CAN teamet består av en leder/veileder som er faglig og personaladministrativ leder av teamet, fire terapeuter og en miljøterapeut. Stillingen innebærer en unik mulighet for opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for familier med barn og unge utsatt for vold og alvorlig omsorgssvikt.

Førstegangsintervju på stillingen vil avholdes 6. mai, mens andregangsintervju vil avholdes 11. mai.

Mer informasjon om MST-CAN finner du her:
klikk her

Informasjon om NUBU finner du her:
klikk her


Arbeidsoppgaver 

 • Terapeutisk arbeid etter MST-CANs behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bl.a. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern
 • Terapeutene i teamet har selvstendig behandlingsansvar i sine saker og arbeider til tider som er tilpasset familiens behov
 • Utføre MST-CANs kvalitetssikringsrutiner, herunder deltakelse i ukentlig veiledning
 • Delta i informasjonsarbeid om MST-CAN
 • Delta i utviklingsarbeid/aktiviteter i barneverntjenesten for øvrig


Kvalifikasjoner 

 • Det kreves høyskole- eller universitetsutdanning: Profesjonsstudiet i psykologi, eventuelt mastergrad/hovedfag i helse og sosialfag med minimum 2 års klinisk videreutdanning, samt bredde og lang erfaring fra terapeutisk arbeid
 • Fortrinnsvis personer med bakgrunn som psykolog/psykologspesialist
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på; dvs. systemteori, familieterapi, sosial læringsteori og kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt for traumebehandling og rusbehandling
 • Ønskelig med videreutdanning/erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med evidensbasert metodikk
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper 

 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • Inneha god rolleforståelse og samarbeidsevner
 • Selvstendig og initiativrik
 • Inneha beslutningsevne og evne til å oppnå resultater 
 • Evne til, og erfaring med, å skaffe seg oversikt og arbeide strukturert og planmessig 
 • Stor arbeidskapasitet og interesse for faglig og etisk refleksjon
 • Lærevillig, robust og tåle eventuell variasjon i arbeidstempo
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne  

Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr 

Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som:

 • Aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen
 • Tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget, og som arbeider strategisk og systematisk med kvalitetsutvikling
 • Er utviklingsorientert og endringsrettet, og som er opptatt av arbeidsmiljøet  
 • Gir tilbud om opplæring i Kvellomodellen og Barnesamtalen DCM
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Kompetanseutviklingsstipend for faste ansatte


Annet

 • Den som ansettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-CAN terapeuter. Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengeligheten
 • Grundig opplæring innen MST og MST-CAN vil bli gitt. Den som tilsettes må delta i opplæring i forbindelse med tiltredelse i stillingen. Denne vil foregå delvis annet sted enn i Bærum
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere egen bil i tjenesten
 • Originale eller bekreftede kopier av vitnemål og attester vil etterspørres for kandidater aktuelle for innstilling
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bærum kommune og NUBU. Søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6


Kontaktinformasjon 

 • Audun Formo Hay, veileder MST CAN, tlf. 941 30 075
 • Mari Hagve, barnevernsjef, tlf. 482 84 842
 • Dagfinn Mørkrid Thøgersen, fagdirektør NUBU, tlf. 482 32 982

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. april 2021