Du er her

Turid Vogt Grinde 1924 - 2019

Turid Vogt Grinde

I Psykologforeningens lokaler har vi møterom som bærer navn etter de store pionerene i Psykologforeningen. Ett av møterommene heter «Grinde». Da Turid Vogt Grinde døde 29. april 95 år gammel, var det nettopp en av psykologprofesjonens fremste pionerer som gikk bort. At hun måtte bli æresmedlem (1995), var en selvfølge, likeså at hun helt fortjenestefullt i 2002 ble utnevnt til Ridder av 1. klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Turid tok cand.psychol.-graden i 1948 ved Universitetet i Oslo, som en av de første etter at denne ordningen var innført. Allerede fra starten involverte hun seg i Norsk psykologforening. Vi ser av deltakerlisten at hun som student deltok på den første nordiske psykologkongressen i Oslo i 1947, og hun fortsatte å involvere seg i foreningen. Hun ble valgt som leder i 1963–64 og i 1968.

Turid blir gjerne kalt «Psykologlovens mor». Hun utformet forslaget fra Psykologforeningen til departementet, og tok like godt jobb der, slik at hun kunne følge forslaget helt frem. Hun skrev også utkastet til loven, som ble vedtatt av Stortinget i mars 1973. Den har hatt stor betydning både for å sikre en psykologutdanning av høy kvalitet og for et forsvarlig psykologisk helsetjenestetilbud. Loven har da også vært en viktig faktor i den positive utviklingen av psykologers stilling innenfor helsevesenet.

Da Turid kom tilbake fra USA i 1976 som Master of public health, ble hun en sentral formidler av samfunnspsykologi. Hun brant for opprettelsen av psykologstillinger i kommunene. Noen stillinger som «kommunepsykolog» ble etablert, men det tok tid før myndigheter og Stortinget ble helt med på en slik satsing. Nå blir det lovpålagt at alle kommuner fra 2020 skal ha et psykologtilbud i førstelinjetjenesten. Det startet med Turid.

Fra åtti-tallet og utover ble Turid en aktiv pådriver for opprettelsen av fylkesnemndene for barnevernet og sosialomsorgen, for kvalitetssikret faglighet i disse, og for psykologers sakkyndighetsarbeid. Dette gjorde hun parallelt med forskning ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), med studier av nordiske ulikheter i hva som skal til for å gripe inn mot omsorgssvikt overfor barn.

Begrepet «pensjonsalder» var noe Turid ikke tok særlig høytidelig, hun fulgte med som gjest på landsmøtene våre og brød seg alltid om hva som skjedde i foreningen – og gledet seg over profesjonens fremskritt. Turid hadde visjoner som hun fulgte opp, hun delte med oss av sin vide kunnskap, hun inspirerte, og ikke minst: Hun var et godt menneske.

Norsk psykologforening og psykologer i Norge har svært mye å takke Turid Vogt Grinde for. Vi lyser fred over hennes minne.

På vegne av Psykologforeningen
Sverre L. Nielsen
Seniorrådgiver

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 6, 2019, side 451

Kommenter denne artikkelen