Du er her

Avlyste og forkortede møter i fylkesnemndene

Publisert
2. juli 2014

Satsene for arbeid i fylkesnemndene er lave og har stått stille så lenge jeg kan huske. I det siste har jeg i tillegg stadig opplevd at saker hvor jeg er oppnevnt som fagkyndig, har blitt avlyst på kort varsel. I en konkret sak var saken berammet til tre dager, men ble stoppet etter tre timer den første dagen. I skrivet fra departementet står det at det gis kompensasjon for 4 timer ved avlysning mindre enn 48 timer før planlagt oppstart. Jeg søkte om å få dekket 4 timer for hver av de berammede dagene, men fikk bare kompensert for 4 timer første dag. Hvordan skal jeg forstå retningslinjene?

Fagkyndig

Psykologforeningen har sammen med Forening for sakkyndige psykologer (FOSAP) tidligere i år rettet en henvendelse til Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet om den manglende utviklingen i satsene for oppdrag som fagkyndig medlem i fylkesnemndene. Mens salærsatsen for arbeid i rettssystemet reguleres årlig, har satsene for fylkesnemndene ikke vært regulert siden 2001. Psykologforeningen og FOSAP mener forskjellen er urimelig og innebærer en nedprioritering av barnevernfeltet.

Retningslinjene for godtgjøring for avlyste og forkortede møter i fylkesnemndene er regulert i departementets rundskriv Q-1014. I rundskrivet står det: «Det gis kompensasjon for fire timer ved avlysning eller utsettelse av fylkesnemndsmøte med kortere frist enn to virkedager? Det gis ikke kompensasjon for forkortede møter.» Det er dessverre riktig at du bare har krav på å få dekket faktisk møtetid i den konkrete saken, da rundskrivet sier uttrykkelig at det ikke gis kompensasjon for forkortede møter. Dersom det hadde vært berammet en ny sak hver dag i de tre dagene, ville du altså kunne hatt krav på godtgjøring for fire timer hver av dagene dersom møtene var avlyst mindre enn to virkedager før hvert møte.

Selv om mange privatpraktiserende psykologer har lange ventelister, er det ikke ønskelig å ta inn nye pasienter dersom en ikke har ledig kapasitet til å følge opp pasientene fremover. Slike avbestilte møter vil derfor ofte innebære et rent inntektstap for psykologen. Sammen med manglende utvikling i satsene for fylkesnemndene gjør dette at Psykologforeningen er bekymret for konsekvensene en slik utvikling vil kunne ha for barnevernfeltet.

H.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side

Kommenter denne artikkelen