Du er her

Hvem skal betale for helsehjelp til asylsøkere?

Publisert
5. juni 2014

Jeg er avtalespesialist og har nylig hatt en pasient som er asylsøker til behandling. HELFO har nå avvist regningen for denne behandlingen og sier at de ikke dekker utgifter til personer uten personnummer. Asylsøkere har ikke personnummer. Har ikke asylsøkere rett til helsehjelp? Hvem skal eventuelt betale for behandlingen?

Privatpraktiserende

Asylsøkere er å anse som bosatt i riket og har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Behandlingsutgiftene for utenlandske personer uten personnummer skal ikke dekkes av NAV/HELFO, men av det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 5–2, jf. § 5–1.

Dersom asylsøkeren har fått endelig avslag på søknaden, opphører denne retten. Asylsøkere med endelig avslag, men som likevel ikke forlater landet, har fortsatt rett til øyeblikkelig hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Asylsøkeren har da ansvar for å betale helsehjelpen selv. Dersom pasienten likevel ikke betaler, er det den helseinstitusjonen som yter helsehjelpen, som må dekke utgiftene. Se også rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet I-2/2008 om utgifter ved helsehjelp i norske helseinstitusjoner under den offentlige spesialisthelsetjenesten blant annet for personer som ikke er bosatt i Norge.

Dersom asylsøkeren ikke har fått endelig avslag på søknaden, skal altså regningen dekkes av det regionale helseforetaket og ikke av HELFO.

H.R

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 6, 2014, side

Kommenter denne artikkelen