Du er her

Arbeidsnotater og journalføring

Publisert
4. april 2014

På min arbeidsplass har vi hatt flere diskusjoner om hvordan vi kan føre og oppbevare arbeidsnotater. Vi er enige om at vi må kunne føre notater, og lurer på hvordan dette kan gjøres innenfor gjeldende lovgivning og fagetikk. Er det greit å føre notatene i et lukket word-dokument der en bruker pseudonym? Er det greit å benytte egen PC slik at det kun er psykologen som har skrevet notatet, som har tilgang? Håper på raskt svar.

Psykologspesialist

Helsepersonelloven § 40 sier at pasientjournalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen.

Journalforskriften åpner for delt journal i tilfeller hvor det ikke er hensiktsmessig med en samlet journal. Dette følger av journalforskriften § 5. Det skal da fremgå av hovedjournalen at det eksisterer en tilleggsjournal, og hvilken dokumentasjon den inneholder. Dersom journalen føres delvis elektronisk og delvis som papirjournal, skal det på samme måte klart fremgå av begge hvilken dokumentasjon som føres hvor.

Tilsynsmyndighetene i Norge har imidlertid vært veldig klare på at de ikke aksepterer ordninger med «dobbel» journalføring. Arbeidsnotater, testprotokoller og lignende skal ikke oppbevares separat, men skal innarbeides i journalen i den grad dette dreier seg om nødvendig og relevant informasjon, jf. helsepersonelloven 40.

Helsetilsynet sier videre at arbeidsnotater og lignende som ikke skal være en del av journalen, skal makuleres. Ifølge tilsynet er det altså ikke anledning til å lage et skyggearkiv selv om opplysningene er anonymiserte. Og arbeidsnotatene har vel heller ingen verdi dersom de ikke kan knyttes til den enkelte pasient? Vurderer man det slik at det er nødvendig å oppbevare informasjon, må den altså innarbeides i et journalnotat.

H.R

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 4, 2014, side

Kommenter denne artikkelen