Du er her

Kan HELFO få innsyn?

Publisert
5. februar 2014

Jeg driver privat praksis med driftsavtale, og har nå blitt kontaktet av HELFO, som ber om å få utlevert journaler for å sjekke takstbruken i min private praksis. Jeg har sjekket dette litt og får inntrykk av at det bare er Statens helsetilsyn som har rett til å be om innsyn i pasientjournalene i tillegg til helsepersonell med et reelt behov. Jeg tviler på at HELFO har krav på innsyn og lurer på hvordan Psykologforeningen stiller seg til dette.

Avtalespesialist

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er underlagt Helsedirektoratet. Det følger av folketrygdlovens kapittel 21 om saksbehandling i trygdesaker at myndighetene har rett til å innhente de opplysninger som er nødvendige for å kontrollere utbetalinger etter direkte oppgjørsordning med trygden (§21–4).

HELFO kan kreve fullt innsyn i hele og uredigerte pasientjournaler dersom det foreligger en konkret mistanke om misbruk eller urettmessig uttak av refusjon. Ved rutinekontroller har HELFO imidlertid bare rett til nærmere spesifiserte eller redigerte utdrag av pasientjournaler. Dette følger av folketrygdloven § 21–4c ,som regulerer myndighetenes adgang til innsyn i pasientjournal.

Folketrygdloven § 21–4c:

«Adgangen til innhenting av opplysninger etter § 21–4 første ledd i saker om stønad etter loven her og ved rutinemessig kontroll av behandlere omfatter ikke innhenting av fullstendig pasientjournal. Det kan imidlertid kreves spesifiserte eller redigerte utdrag av journalen når dette anses nødvendig.

Dersom forhold ved en behandlers praksis gir grunnlag for å anta at det har skjedd urettmessige utbetalinger fra trygden, eventuelt ved et samarbeid mellom behandler og stønadstaker, kan det kreves fullstendig og uredigert pasientjournal. Krav om dette skal framsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet eller Helsedirektoratet eller av særskilt utpekte enheter.»

HELFO kan altså kreve innsyn i pasientjournalene, men graden av innsyn vil variere ut fra om det dreier seg om en rutinemessig kontroll eller kontroll på bakgrunn av konkret mistanke om misbruk av takstsystemet.

H.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side

Kommenter denne artikkelen