Du er her

Leserne spør

Publisert
7. januar 2014

Takst L120 og L30 for spesialisterklæringer

Jeg har vært i kontakt med HELFO, som insisterer på at disse takstene må samles på samme regning. Dette byr på problemer når samleregningen skal sendes hver 14. dag. Denne praksisen gjør det umulig å bruke tid på rapportene. Noen ganger kan det være formålstjenlig å la et utkast til rapport ligge noen uker før det gjøres ferdig. Det blir ofte bedre rapporter da. Andre ganger er det formålstjenlig å begynne på en rapport i slutten av en regningsperiode og ferdigstille den i neste periode. HELFO sier imidlertid at takst L30 ikke kan føres uten takst L120. Kan Psykologforeningen gjøre noe for å finne en løsning på dette problemet?

Privatpraktiserende

Vi har hatt noen runder med NAV på dette tidligere i år. Staten har hatt behov for å ha kontroll på tidsbruk og kostnad for spesialisterklæringer. På bakgrunn av dette innførte HELFO tidligere i år en ny regel i KUHR (database for kontroll og utbetaling av helserefusjoner) som avviser regninger hvor takst L30 står alene. De viser til at takst L30 er en tidstakst som alltid skal følge etter L120 dersom to timer er for kort tid. L120 og L30 skal altså føres på samme regning uavhengig av tidspunktet for når erklæringen er skrevet.

Vi har vært i dialog med NAV og HELFO om dette, men ble møtt med argumentet om kontrollbehov. Det er riktig som du sier, at det av ulike grunner kan være formålstjenlig å la et utkast til rapport ligge noen uker før rapporten ferdigstilles.

NAV/HELFO sier derfor at det ikke skal sendes krav på betaling for spesialisterklæring før rapporten er ferdigskrevet. Dette innebærer at psykologer ikke alltid vil kunne sende regning når det faktiske arbeidet med spesialisterklæringen utføres, men må altså sende samlet regning når erklæringen er ferdig. Vi beklager ulempene dette medfører.

H.R

Rett til sykemelding som nyansatt?

Jeg ble ferdig utdannet psykolog høsten 2012, og har nå jobbet ett år i spesialisthelsetjenesten. For tre uker siden tiltrådte jeg ny stilling i staten, direkte fra jobben i spesialisthelsetjenesten. Jeg har dessverre plutselig kommet i en vanskelig livssituasjon med livstruende sykdom i nær familie, og har behov for sykemelding. Min nye leder hevder at jeg som nyansatt ikke har rett til sykepenger på grunn av sykemelding. Hun mener at jeg må ha vært tilsatt i minst 2 måneder for å ha rett til sykepenger. Jeg syns dette høres rart ut, og jeg strever med å finne ut regelverket på dette området. Ut fra loven ser det ut til at jeg ikke har rett til egenmelding, men er det riktig at sykemelding fra fastlege heller ikke teller?

Tvilrådig

Folketrygdloven skiller mellom din generelle rett til sykepenger og rett til sykepenger fra din arbeidsgiver. For å få rett til sykepenger er hovedregelen at den sykemeldte må være syk fra et arbeid, og at arbeidet må ha vart en viss periode. Det følger av folketrygdloven § 8?2 at den sykemeldte må ha vært i arbeid i minst fire uker før arbeidsuførheten inntraff, for å ha rett til sykepenger. Dette innebærer at du kan ha rett til sykepenger selv om du ikke har vært ansatt hos ny arbeidsgiver i minst 4 uker. Vilkåret er at du har begynt i nytt arbeidsforhold direkte fra et annet arbeidsforhold. Dersom du ikke har arbeidet tidligere, eller det har vært et opphold mellom gammelt og nytt arbeidsforhold, har du altså ikke rett til sykepenger dersom arbeidsforholdet har vart mindre enn 4 uker hos din nye arbeidsgiver.

Fordi du jobber i statlig sektor og er omfattet av hovedtariffavtalen i staten, er imidlertid dine rettigheter bedre. Det følger av hovedtariffavtalen § 18 første ledd at du har krav på full lønn (ikke begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden) fra ny arbeidsgiver så lenge du har «tiltrådt» tjenesten. Du har vært på din nye arbeidsplass i tre uker, så det er klart at du har tiltrådt arbeidet.

Dersom du skal ha rett til sykepenger fra din nåværende arbeidsgiver på bakgrunn av egenmelding, er det imidlertid et krav at du har vært ansatt hos arbeidsgiveren din i minst 2 måneder. Dette følger både av IA-avtalen og folketrygdloven § 8?24 første ledd. Det er mulig at det er dette lederen din tenkte på da hun mente at du ikke hadde rett til sykepenger før det var gått to måneder.

Etter vår vurdering vil du altså ha rett til sykepenger fra din nye arbeidsgiver ettersom du har sykemelding fra lege og du har tiltrådt den nye jobben.

E.E.E.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 1, 2014, side 82

Kommenter denne artikkelen