Du er her

Avbestillingsfrister og uteblivelsesgebyr

Publisert
5. oktober 2013

Jeg har i flere år gått til behandling hos en psykolog med driftstilskudd. Dersom jeg uteblir fra avtalt time, krever psykologen at jeg skal betale 450 kroner. Jeg har snakket med flere som går til psykolog, og ingen av dem betaler så mye når de ikke møter til time. Mens andre kan avbestille inntil 24 timer før avtalt time, må jeg avbestille minst tre døgn før avtalt time for å slippe å betale.

Forrige søndag sendte jeg en e-post til psykologen og sa at jeg ikke kunne komme til time på tirsdag. Psykologen svarte da at jeg måtte betale kr 650 for avbestilling av denne timen. Avbestillingen skjedde bare to døgn før oppsatt time, men gebyret hadde altså økt med kr 200 uten at jeg var informert om dette på forhånd.

Har psykologer lov til å ta så mye de vil i uteblivelsesgebyr? Og sette så lang frist for avbestilling som de ønsker? Jeg har hørt at det finnes en forskrift som sier at det ikke kan kreves uteblivelsesgebyr dersom man avbestiller minst 24 timer før avtalt time, og at man ved avbestilling etter dette kun kan kreves for et beløp tilsvarende egenandel på kroner 315.

Fattig pasient

Det er riktig at det for offentlige poliklinikker er regulert i forskrift at pasienter som ikke avbestiller senest 24 timer før avtale må betale tilsvarende egenandel i avbestillings- eller uteblivelsesgebyr. Forskriften gjelder imidlertid ikke privatpraktiserende psykologer med eller uten driftstilskudd. For denne gruppen er avbestillingsfrister og størrelse på gebyr ikke regulert.

Ikke-benyttede timer innebærer fullt inntektstap for privatpraktiserende psykologer. Psykologer med driftsavtale kan ikke utløse refusjonstakster dersom pasienten ikke møter til time, og vil derfor stå helt uten inntekt i ubenyttede timer. Egenandelen dekker bare en liten del av inntektene i en behandlingstime. Psykologforeningen har derfor anbefalt medlemmene å vurdere å ta et høyere beløp enn egenandelen i uteblivelsesgebyr, men likevel ikke høyere enn egenandel og refusjonstakst til sammen.

Psykologforeningen har videre sagt at privatpraktiserende psykologer kan vurdere avbestillings- eller uteblivelsesgebyr for avbestilling av timer i opptil en uke før avtalt time. Dette kan høres urimelig ut, men bakgrunnen for dette er at ikkebenyttede timer innebærer et stort inntektstap for psykologer med driftsavtale. Det vil i mange tilfeller være vanskelig å ta inn nye pasienter til en avbestilt time, selv om timen avbestilles i god tid. Dette skyldes at psykologer med driftsavtale ofte har fullt belegg og lange ventelister. Det er ikke ønskelig at de gir en ledig time til en ny pasient dersom de ikke har ledige timer til å kunne følge opp pasienten fremover. Avbestilte timer eller timer hvor pasienter uteblir, kan derfor innebære et betydelig inntektstap for psykologer med pasienter som ofte uteblir/avbestiller.

Vi er innforstått med at dette kan synes urimelig for den enkelte pasient, og vi anbefaler derfor at psykologene utviser skjønn og informerer pasientene om avbestillingsfrister og uteblivelsesgebyr ved behandlingsstart, og om bakgrunnen for at det er andre frister og priser hos privatpraktiserende psykologer enn ved offentlige poliklinikker. Et uteblivelsesgebyr på 650 kroner per time kan synes noe høyt, men dette vil kunne avhenge av hva slags praksis psykologen driver. Etter vår vurdering burde du imidlertid ha vært informert på forhånd om at uteblivelsesgebyret hadde økt med 200 kroner.

H.R

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 11, 2013, side

Kommenter denne artikkelen