Du er her

Rett til grader foreldrepermisjon?

Publisert
5. september 2013

Jeg er gravid og lurer på om det finnes regler om gradert svangerskapspermisjon? Jeg skal jobbe 50 % fra august 2013 til juni 2014, og ønsker å jobbe 2 dager den ene uken og 3 dager den neste. Kan sjefen kreve at jeg jobber tre kortere dager?

Snart mor

Reglene for dette er å finne i arbeidsmiljøloven (aml) § 12–6 om delvis permisjon. Etter andre ledd skal arbeidsgiveren din som utgangspunkt legge til grunn dine ønsker for hvordan den delvise permisjonen skal tas ut, med mindre dette medfører «vesentlige ulemper» for din arbeidsgiver. Hva som ligger i vesentlige ulemper som kan begrunne avslag på søknad om delvis permisjon, er det ikke sagt noe nærmere om i forarbeidene. Det finnes imidlertid avgjørelser fra den ankenemnda som var opprettet i henhold til den gamle arbeidsmiljøloven. Nemnda har lagt vekt på om delvis permisjon vil skape store problemer for organiseringen av arbeidet, om arbeidsgiveren har gjort nok for å undersøke om det er mulig å få utført arbeidet gjennom omplassering av personalet eller en tilfredsstillende vikarordning, om delvis permisjon vil innebære en urimelig økonomisk belastning for virksomheten, samt partenes vilje til kompromiss og fleksibilitet. Som du ser, så skal det mye til for at arbeidsgiveren skal kunne komme unna med å pålegge deg å jobbe tre korte dager hver uke.

Mitt råd til deg er at du fremlegger dette for sjefen. Hvis han fortsatt står på sitt og avslår ditt ønske, så kan du bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda jf. aml. § 10– 13. Dette er en tvisteløsningsnemnd som skal finne løsninger i slike saker. Merk at det er en fire ukers frist for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda. Fristen løper fra det tidspunkt da arbeidsgiveren avslo din søknad om å jobbe to dager og tre dager annen hver uke. For mer info om nemnda, se Arbeidstilsynets nettsider eller ta kontakt med Forhandlingsavdelingen.

E.E.E.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 9, 2013, side

Kommenter denne artikkelen