Du er her

Kan jeg bli psykolog når jeg er straffedømt?

Publisert
7. mai 2013

Jeg har lyst til å bli psykolog, men ser nå at flere universiteter krever politiattest for opptak til psykologistudiet. Jeg er tidligere dømt for legemsfornærmelse, og sonet for tre år siden to uker i fengsel for dette forholdet. Regnes dette som en grov voldsforbrytelse, og vil dommen umuliggjøre en utdanning som psykolog? Dersom jeg kan ta utdanningen, vil det kreves politiattest når jeg skal søke jobb også?

Straffedømt

I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 6–4 annet ledd kreves det en begrenset politiattest for opptak til psykologstudiet. Dette innebærer at universitetene kan kreve at det fremlegges politiattest knyttet til straffelovens sedelighetsbestemmelser (seksualforbrytelser). Du opplyser at du er dømt for legemsfornærmelse. Dette vil i så fall ikke fremkomme som merknad på en slik begrenset politiattest som nevnt i § 6–4, og vil følgelig ikke være til hinder for opptak til utdanning som psykolog. Legemsfornærmelser regnes heller ikke som en grov voldsforbrytelse.

Videre er det slik at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK ) foretar en egnethetsvurdering av alle som i etterkant av fullført studium søker om autorisasjon som psykolog. Det følger av helsepersonelloven § 48 annet ledd bokstav d at man ved fullført studium har krav på autorisasjon hvis man «ikke er uegnet for yrket». Hvorvidt man er uegnet for yrket, vurderes på bakgrunn av om det man har gjort, kunne medført tilbakekall av autorisasjon, jf. helsepersonelloven §§ 53 og 57.

Du spør videre om du må levere politiattest når du etter hvert skal søke jobb som psykolog. En rekke lover stiller krav om politiattest for å kunne arbeide med barn og personer med nedsatt funksjonsevne. Både helsepersonelloven, kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven stiller krav om politiattest for helsepersonell (psykologer er helsepersonell) som skal arbeide med barn og funksjonshemmede. Her gjelder det samme krav til politiattesten som ved opptak til psykologiutdanning, dvs. attesten skal kun omhandle sedelighetsbestemmelsene i straffeloven.

H.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 5, 2013, side

Kommenter denne artikkelen