Du er her

Hvor lenge må jeg holde meg unna alkohol?

Publisert
5. februar 2013

Jeg har hørt at det finnes regler som krever at alt helsepersonell avstår fra å drikke alkohol et visst antall timer før man skal på jobb. Stemmer dette, og hvor lang tid i forveien er det i så fall tale om?

Nysgjerrig

Det følger av helsepersonelloven § 8 at helsepersonell ikke skal innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Avholdsplikten gjelder midler med bedøvende eller sløvende virkning. Et slikt krav om avhold kan imidlertid også utledes av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4.

Hvis den ansatte bruker medisiner i nødvendig sykdomsbehandling og disse kan virke inn på helsepersonellets yrkesutøvelse, skal arbeidsgiveren varsles om dette. Disse legemidlene regnes da ikke som «rusmidler» i lovens forstand, og kan fortsatt benyttes. Det er ikke meningen at den ansatte skal gi arbeidsgiveren melding om all medikamentbruk, kun det som eventuelt kan virke inn på arbeidsutførelsen.

Fra mai 2012 trådte det i kraft nye regler som pålegger alt helsepersonell å avstå fra å nyte alkohol og rusmidler før man skal på jobb. Det medfører at helsepersonell må avstå fra å nyte alkohol åtte timer før man skal på jobb. Som arbeidstid regnes også de tidsperiodene helsepersonell mot godtgjøring og i henhold til vaktordninger og arbeidsavtaler har forpliktet seg til å møte på arbeid på kort varsel, eller til å gi råd og veiledning på telefon eller ved annen form for elektronisk kommunikasjon. For psykologer vil dette da gjelde diverse former for beredskapsvakt og ambulante tjenester. Videre er det viktig å være klar over at arbeidsgiveren har mulighet til å teste arbeidstakeren ved mistanke om rusmiddelbruk i forkant av arbeidstiden eller i arbeidstiden.

Formålet med regelendringen er et ønske om å øke pasientsikkerheten. 60 % av alle administrative tiltak mot helsepersonell i form av tilbakekallelse av autorisasjon eller lisens er knyttet til rusmiddelbruk.

E.E.E.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen