Du er her

Betaling når pasienten ikke møter

Publisert
5. februar 2013

Jeg er privatpraktiserende psykolog og driver blant annet med nevropsykologiske utredninger. Jeg får en del henvisninger fra NAV, som ber om utredninger av pasienter og spesialisterklæringer som følge av utredningene. På tross av anstrengelser fra både NAV og meg, møter mange av disse pasientene ikke til oppsatte timer. De uteblir i større grad enn andre pasienter. Jeg må sette av flere timer til disse utredningene, og noen ganger kan det være snakk om hele dager. Pasientene betaler heller ikke egenandel på undersøkelsestakstene. Dette er et stort problem, og jeg vurderer nå om jeg må begynne å avslå henvisningene fra NAV.

Privatpraktiserende

I utgangspunktet dekkes ikke psykologens inntektstap som følge av at pasienter ikke møter til timen, av trygden. Dette følger blant annet av rundskriv til folketrygdloven § 5–7 om psykologhjelp. Psykologforeningen anbefaler derfor at privatpraktiserende psykologer informerer pasientene ved behandlingsstart om at de også må betale for timer de ikke har møtt til. Mange informerer pasientene om at de må betale et beløp tilsvarende egenandel, men det er også mulig å kreve et høyere beløp. Dersom pasientene må betale for timer de ikke har møtt til, kan dette i seg selv virke forebyggende og bidra til at flere pasienter møter til avtalte timer. Beløpet vil imidlertid bare delvis dekke inntektstapet til psykologen for timen.

Når det gjelder utredninger som NAV bestiller, skal imidlertid disse refunderes av NAV selv om pasienten uteblir. Dette følger av samme rundskriv. I nest siste avsnitt heter det: «Ved ubenyttet time bestilt av NAV, ytes godtgjørelse av trygden etter den behandlingstid som skulle vært benyttet i uteblitt time.» Dette betyr at NAV skal refundere de undersøkelsestakstene du har satt av tid til å gjøre, uavhengig av om du har satt av en eller flere timer til utredningene.

H.R

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen