Du er her

Betaling ved avlyst rettssak

Publisert
5. mars 2012

Jeg er sakkyndig i rettssaker og har flere ganger opplevd at sakene er avlyst før første dag i retten. Har jeg da rett på betaling?

Sakkyndig

Det er salærforskriften som regulerer denne situasjonen, og det er særlig § 11 som er aktuell her.

Det er en absolutt forutsetning for godtgjørelse etter salærforskriften § 11 at utsettelsen eller avlysningen av rettsmøtet skjer tre virkedager eller færre før rettsmøtets første dag. Virkedager i denne sammenhengen er mandag til og med fredag. Skjer avlysningen eller utsettelsen tidligere enn dette, kan ikke den sakkyndige psykologen kreve betaling etter salærforskriften § 11.

Av § 11 følger det at en psykolog som er oppnevnt som sakkyndig av retten, kan kreve salær med tre ganger den offentlige salærsats pr. dag for de to første dagene av møtets beregnede varighet. Formålet med bestemmelsen er å gi en standardgodtgjørelse slik at man slipper å foreta en konkret vurdering av hva den enkelte sakkyndige har hatt av tap ved avlysning eller utsettelse. Tre ganger den offentlige salærsats per dag er både maksimum og minimum av hva man kan få ved utsettelse eller avlysning av saker som er berammet til mindre enn tre dager.

Hvis rettsmøtene opprinnelig er berammet til over to dager, kan den sakkyndige søke særskilt om godtgjøring med to ganger offentlig salærsats per dag fra og med dag tre. For at en slik søknad skal godkjennes, må hovedbeskjeftigelsen til psykologen være sakkyndigarbeid. Psykologen må også dokumentere at andre oppdrag ikke kan tre istedenfor det som er bortfalt. En psykolog som tar sporadiske oppdrag som sakkyndig, vil dermed ikke kunne kreve godtgjøring etter denne bestemmelsen.

Er rettssaken berammet til over to uker, kan den sakkyndige psykologen etter særskilt søknad få skjønnsmessig godtgjøring fra og med dag tre. Også i denne situasjonen må hovedbeskjeftigelsen til psykologen være sakkyndigarbeid for retten. Psykologen må dokumentere at andre oppdrag ikke kan tre istedenfor det som er bortfalt. Ved såpass omfattende rettssaker som dette, er det altså ikke et fast antall salærsatser per dag psykologen kan kreve. Retten vil da fastsette en skjønnsmessig godtgjøring. Ved vurderingen må det blant annet ses på hvor lang tid som opprinnelig var satt av til rettsmøtene.

Ved avlysning kan den sakkyndige psykologen etter en konkret vurdering få godtgjøring for nødvendig forberedelse. Hvilket tidsforbruk som kan anses rimelig og nødvendig, må avgjøres etter et konkret skjønn i den enkelte sak.

Blir saken utsatt, vil en konkret vurdering avgjøre om det forberedende arbeidet skal honoreres særskilt eller tas med i arbeidsoppgaven for arbeid i forbindelse med det senere møtet. Avgjørende vil være om det på bakgrunn av årsaken til utsettelse, utsettelsens lengde og/eller sakens omfang eller karakter er nødvendig å utføre alt eller noe av det forberedende arbeidet en gang til i forbindelse med nytt møte.

E.E.E.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side

Kommenter denne artikkelen