Du er her

Permisjon ved tilvenning i barnehage

Publisert
5. juli 2011

Jeg leter etter informasjon om hvor mye permisjon man kan be om i forbindelse med tilvenning av barn i barnehage. Jeg har hørt fra flere hold at det er vanlig med tre dager. Andre steder hvor jeg har lett, står det at man kan søke om velferdspermisjon med lønn, men det står ikke noe om varigheten. Finnes det noen lovhjemmel eller annet jeg kan henvise til når jeg søker om dette?

Småbarnsfar

Permisjon for tilvenning av barn i barnehage defineres som velferdspermisjon. Hjemmelen for slike permisjoner kan finnes i tariffavtaler og/eller arbeids-/personalreglement. I statlig og kommunal sektor er velferdspermisjon regulert i de respektive hovedtariffavtalene. Disse åpner for at når viktige velferdsgrunner foreligger, kan det tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager. Tariffbestemmelsene angir ikke nærmere hva «viktige velferdsgrunner» vil kunne være. Virksomhetens arbeidsreglement er derfor en viktig kilde for å finne ut hva slags typer velferdspermisjoner og omfang som finnes. I de virksomhetene hvor velferdspermisjon ikke er regulert i tariffavtaler (det gjelder blant annet de fleste helseforetakene), vil sannsynligvis velferdspermisjon være beskrevet i ulike typer reglement.

Generelt for reglement er at de enkelte bestemmelsene er såkalte «kan-bestemmelser». Det innebærer at arbeidsgiveren i utgangspunktet må vurdere søknader om velferdspermisjon i hvert tilfelle. I ytterste konsekvens betyr det også at enhver søknad om velferdspermisjon ikke innvilges. Hensynet til tjenesten må vurderes opp mot arbeidstakerens behov for velferdspermisjon og hva som er «viktig velferdsgrunn».

Selv om det finnes permisjonsreglement og arbeidsgiveren har styringsrett, er det likevel ikke uvanlig at det for noen typer permisjon har blitt en praksis å innvilge permisjon med lønn. Permisjon for tilvenning av barn i barnehage er antakelig et slikt typetilfelle. Det samme vil nok også gjelde ved for eksempel dødsfall i nær familie. Avslutningsvis kan det nevnes at flere typer reglement heldigvis også åpner for bruk av skjønn og klokskap.

K.K.L.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen