Du er her

Oppbevaring av tester og testmateriell

Publisert
5. august 2010

Jeg har et spørsmål angående retningslinjer for oppbevaring av tester/testdata. Det har nettopp kommet beskjed fra ledelsen ved vår avdeling med direktiv om at alle tester og «liknende» skal skannes inn og legges i elektronisk journal.

Som tillitsvalgt ville jeg høre nærmere om NPF har noen prinsipielle synspunkter på dette.

Jeg mener å huske at det har vært fagetisk/fagpolitisk diskusjon rundt dette med standarder for oppbevaring og sikring av testmateriell. Finnes det noen retningslinjer?

Tillitsvalgt

Det er to forhold som skal ivaretas når det gjelder oppbevaring av testmateriale. Det ene er pasientens innsynsrett i egen journal. Det andre er beskyttelse av testens integritet. Pasienten har innsynsrett i alt som lagres i hans eller hennes egen journal. Dette betyr at alt som lagres av testmateriale, også må kunne utleveres. Hvis alle data fra en test lagres, vil en utlevering til pasienten også kunne avsløre testens innhold, struktur og oppbygning. Fremtidige testresultater vil bli ugyldige, da man ikke har kontroll over hvor mye av testens innhold som er kjent fra før. Hvis svarene på en test er allment kjent, kan testtakere øve seg på testen på forhånd, med det resultat at testen ikke lenger er gyldig.

Mange psykologer ønsker muligheten til å oppbevare alle rådata fra en test. Men siden det ikke finnes hjemmel for å unndra deler av journal fra pasientens innsyn, og innsyn vil kunne ødelegge testens integritet, skal man ikke oppbevare alle rådata fra en test. Informasjon som forringer testens integritet, skal makuleres. I praksis betyr dette at testens spørsmål og stimulusmateriale samt direkte avskrift av pasientens svar (rådata) ikke skal inn i pasientens journal. Imidlertid skal testresultatene (råskårer og/eller avledete skårer) og psykologens oppsummerende rapport lagres/skannes i journalen.

Hvis vi bruker WISC-IV som eksempel, betyr dette at sidene som oppsummerer skårene (side 1 og 2 i protokollen og atferdsobservasjoner på siste side), samt psykologens rapport, skal lagres. Resten av protokollen må slettes.

Noen har ønsket å lagre svarene separat og slette spørsmålene/oppgavene. Dette er heller ikke akseptabelt, da mange svar også vil avsløre spørsmålet. Det skal alltid skrives en oppsummerende psykolograpport etter en test. I denne bør det fremkomme informasjon som det vil være viktig å videreformidle i journalen, men som ikke vil fremkomme av resultatene alene. For eksempel vil man i rapporten beskrive og søke å forklare atferdsobservasjoner under testing som kan ha påvirket resultatet, eller særegenheter knyttet til pasientens responsmønster.

Oppsummert bør dokumentasjonsbehovet ved testing ivaretas ved at resultatene fra testen og en utfyllende psykolograpport lagres/skannes i journalen.

A.H.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen