Du er her

Fedrekvote

Publisert
5. juli 2010

Jeg er i den heldige og spennende «omstendighet» at jeg snart skal bli far for første gang. Termin er i midten av august. Jeg ønsker å ta ut maksimal fedrekvote på 10 uker. Da jeg meddelte personalavdelingen det forestående fraværet, fikk jeg vite at jeg ikke kan ta ut fedrekvoten, fordi min kone kun arbeider i deltid i 40 prosent stilling. Kan dette være tilfellet?

Vordende far

Personalavdelingen på din arbeidsplass er nok ikke helt oppdatert på den nylig vedtatte endringen i folketrygdloven. Hadde barnet kommet til verden før 1. juli 2010, er det rett det som du får opplyst fra din arbeidsgiver. For at det skal foreligge rett til fedrekvote, har det vært slik at mor må minst ha arbeidet i halv stilling i opptjeningstiden. Dette vilkåret er nå falt bort i de tilfeller der fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer 1. juli 2010 eller senere. Dere har åpenbart «timet» familieforøkelsen godt!

Retten til fedrekvote forutsetter fortsatt at begge foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger. Retten til foreldrepenger opptjenes ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene (opptjeningstiden). Kravet til pensjonsgivende inntekt må minst tilsvare halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1 G = for tiden 75 641). Den nevnte endringen er regulert i folketrygdloven, hvor § 14–12 nå lyder: «Dersom begge foreldre fyller vilkårene for rett til foreldrepenger, er 50 stønadsdager (10 uker) av stønadsperioden forbeholdt faren (fedrekvote).» Foreldrepengene som ytes, er basert på egen inntekt begrenset inntil 6 G. I offentlig sektor er det ellers slik at ansatte er sikret full lønn ved foreldrepermisjon. Ansette som tjener mer enn kr 453 846, vil ikke få inntektsbortfall ved foreldrepermisjon.

Vær oppmerksom på at fedrekvoten som hovedregel ikke kan tas ut de første seks ukene etter fødselen.

K.K.L.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 7, 2010, side

Kommenter denne artikkelen