Du er her

Oppsigelsesfrister

Publisert
5. juni 2010

Jeg har nettopp mottatt tilbud om en ny jobb, og ønsker å avslutte mitt nåværende arbeidsforhold så snart som mulig. Oppsigelsesfristen er på 3 måneder. Hvilken mulighet har jeg for å avslutte mitt nåværende arbeidsforhold før fristen?

Rastløs

I utgangspunktet er den avtalte oppsigelsestiden bindende for både arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Dersom du skal avslutte før fristen på 3 måneder, må dette i så fall avtales med din arbeidsgiver. Lar ikke dette seg gjøre, er du bundet av den avtalte fristen. Arbeidsgiveren trenger strengt tatt ikke å begrunne avslaget på ønsket om å avslutte arbeidsforholdet før fristen. I tilfeller der man ikke får avtalt en annen frist enn den opprinnelige, kan hensynet til virksomhetens drift, tiden det tar å rekruttere en ny medarbeider, og behovet for å få løst oppgavene, være rimelige årsaker.

Reglene for oppsigelsesfrister er regulert i arbeidsmiljøloven § 15–3. Hovedregelen etter loven er 1 måneds oppsigelsesfrist. Der det er avtalt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager. I de tilfeller der arbeidsgiveren sier opp arbeidstakeren, er oppsigelsesfristen inntil 6 måneder. Hvor lang fristen ut over hovedregelen skal være, er avhengig av arbeidstakerens alder og ansettelsestiden i virksomheten. Etter loven er det også slik at oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Arbeidsmiljøloven åpner for å avtale andre frister ut over lovens minimumsbestemmelser. Dette kan gjøres i arbeidsavtalen, eller ved tariffavtaler. I de fleste tariffavtalene Psykologforeningen har inngått, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder. Oppsigelsesfristene ved prøvetid er på 14 dager eller en måned i henholdsvis kommunene og helseforetakene. I de tilfellene loven angir lengre frist enn tariffavtalens bestemmelser, går loven foran tariffavtalen.

I staten er reglene for oppsigelsesfrister hjemlet i tjenestemannsloven. I tilfeller der tjenestemannen sier opp stilingen, gjelder følgende frister: I prøvetiden 3 uker, om tjenestetiden er ett år eller mindre: en måned, om tjenestetiden er mer enn ett år: tre måneder. Dersom arbeidsgiveren sier opp tjenestemannen (plassen tillater ikke å gå nærmere inn på dette), er oppsigelsesfristen 6 måneder.

I statlig og kommunal sektor løper oppsigelsesfristen fra tidspunktet da den ble levert. Det vil si fra dato til dato. Det samme gjelder også i noen helseforetak. I flertallet av helseforetakene følges arbeidsmiljølovens regler for når fristene løper fra. Hvordan dette er regulert, fremgår av B-avtalene Psykologforeningen har inngått med de ulike helseforetakene.

K.K.L.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 6, 2010, side

Kommenter denne artikkelen