Du er her

Sjefen bestemmer?

Publisert
5. mai 2010

Min stilling innebærer blant annet terapisamtaler med rusavhengige i døgnbehandling. Arbeidsledelsen forventer at psykologen i tillegg til terapisamtaler også skal ta seg av grensesetting når det gjelder skjermingsregler. For eksempel at pasienten kun skal gå ut sammen med følge i den første tiden når man fortsatt avgir narkotikapositive urinprøver. I denne fasen er pasienten i en sårbar abstinensfase. Andre skjermingsregler jeg forventes å utføre, er avslag/innvilgning av permisjon, håndheving av husregler, oppretting av ettervern gjennom samarbeid med ulike myndigheter, med mer. Dette handler om en pasientgruppe hvor mange tøyer nevnte grenser. Samtidig profitterer de på og ønsker samtaler.

Jeg føler at forhandlingsarbeid og grensesetting forstyrrer mulighetene til å opprettholde trygge rammer og en fungerende arbeidsallianse i terapirelasjonen. Med hvilken rett kan arbeidsgiveren kreve at jeg tar på meg disse oppgavene? Dette er en type oppgaver som ikke ble nevnt under intervjuprosessen. Hvilke muligheter har arbeidsgiveren til å avslutte arbeidsforholdet dersom psykologen ikke føler seg i stand til å fungere i en slik dobbeltrolle? I hvilken grad kan arbeidsledelse uten psykologfaglig kompetanse pålegge en psykolog bestemte arbeidsmetoder i terapiarbeidet?

Første jobb

Jeg vil tro at de aktuelle oppgavene av grensesettende karakter er innenfor hva en arbeidsgiver rent juridisk må kunne ilegge en psykolog som er ansatt. Dersom dette ikke er nevnt på intervjuet før du tok jobben, er det beklagelig, men det endrer ikke konklusjonen. Førstevalget er ikke å nekte å påta seg oppgavene. Førstevalget er å spørre om å få slippe. Før du ber om å få slippe, bør du drøfte dette med din veileder. Dersom sjefen fortsatt sier at dette er dine oppgaver, og du fremedels ikke ønsker å utføre dem, vil jeg råde deg til å søke en annen stilling. Det er ikke særlig hensiktsmessig å begynne i den første psykologjobben med en mulig omfattende konflikt med arbeidsgiveren. Inntil du får en ny stilling, utfører du de oppgavene du blir pålagt.

Det er meget begrenset hva en arbeidsgiver kan pålegge deg å bruke av metoder inne i terapirommet. Leger og psykologer har et særlig selvstendig behandlingsansvar og er selv ansvarlige fullt ut for metodene de benytter overfor pasienter. Men som ansatt må en alltid kunne lytte til hva en leder mener om behandlingen. Igjen vil jeg fraråde deg å legge opp til en åpen konfliktlinje her, dersom det kan unngås. Flere av dine spørsmål grenser opp mot temaer omtalt i flere artikler som du finner på hjemmesiden: www.psykologforeningen.no, se under lønns- og arbeidsvilkår, jus, juridiske spørsmål. Konklusjon: Ut fra de spørsmål du stiller – tenk nøye igjennom om dette er et sted du ønsker å arbeide.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 5, 2010, side

Kommenter denne artikkelen