Du er her

Lønnsutvikling ved foreldrepermisjon

Publisert
5. mars 2010

Under lønnsoppgjøret i fjor var jeg i lønnet foreldrepermisjon. Jeg kom tilbake etter permisjonen 1. januar i år. Lønnsoppgjøret på min arbeidsplass innebar at alle psykologene fikk et likt generelt tillegg og et individuelt lønnstillegg per 1. mai. Det individuelle tillegget ble gitt på grunnlag av avtalte kriterier mellom foreningens tillitsvalgte og arbeidsgiveren. Etter lønnsoppgjøret opplyste min arbeidsgiver at jeg kun ville få det generelle tillegget og da først fra tidspunktet når jeg kom tilbake etter permisjonen. At det skal være slik, synes jeg virker merkelig. Det kan da vel ikke være slik i det likestilte norske arbeidslivet?

Psykolog opptatt av lønnsutvikling

Arbeidstakere som er i lønnet foreldrepermisjon og andre former for lønnet permisjon, skal være sikret den samme muligheten for lønnsutvikling som kollegene som er i jobb. Selv om du er i foreldrepermisjon, har du fortsatt et arbeidsforhold, men hvor du for en periode er unntatt arbeidsplikt med lønn. Dette betyr ikke at du skal være fratatt muligheten til en lønnsutvikling på tilsvarende måte som dine kolleger. I et likestillingsperspektiv er det naturlig at lønnet foreldrepermisjon ikke skal føre til en mindrelønnsutvikling for arbeidstakerne som benytter lovbestemte rettigheter.

Etter lønnsoppgjørene i Norge i 2008 har det nå blitt slik at arbeidsgiverne i de store tariffområdene skal vurdere en lønnsutvikling også for de medarbeiderne som er i lønnet permisjon. At man er i foreldrepermisjon, er i seg selv ikke et gyldig argument for ikke å få en lønnsutvikling. Hvor mye og på hvilken måte den økte lønnen gis, for eksempel når det gjelder fordelingen av generelle og individuelle tillegg, er imidlertid en forhandlingssak mellom Psykologforeningen og arbeidsgiveren (de lokale partene). Foreningens holdning er at medlemmer i lønnet foreldrepermisjon skal ha den samme lønnsutviklingen som om arbeidstakeren var på jobb. Ideelt sett burde også du ha fått et individuelt tillegg. Men det er dessverre ikke mulig å endre forhandlingsløsninger når forhandlingene formelt er avsluttet.

I ditt tilfelle, hvor det ble avtalt et generelt tillegg til psykologene, skal du ha dette fra 1. mai. Det samme ville også ha vært tilfellet dersom du også hadde fått et individuelt tillegg. Dette følger av forhandlingspraksis, hvor alle som omfattes av forhandlingene, gis samme virkningstidspunkt for lønnsopprykket. Forutsetningen er at det ikke er helt spesielle forhold som kan forsvare et annet standpunkt. Hvis så er tilfellet, skal det fremgå av forhandlingsprotokollen. For at du skal få utbetalt det generelle tillegget, kan du selv ta opp problemstillingen med arbeidsgiveren samtidig som du ber foreningens tillitsvalgte å ta opp praksisen du har blitt utsatt for.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen