Du er her

Plikt til å slutte?

I løpet av sommeren 2010 blir jeg 70 år. Jeg er heldigvis fortsatt ved god helse, og ønsker å fortsette i stillingen min ved helseforetaket i minst to år til. Arbeidsgiveren mener jeg må fratre stillingen når jeg fyller 70 år. Kan dette medføre riktighet?

Arbeidsglad senior

Rettsreglene om opphør av arbeidsforhold grunnet alder fremgår av ny § 15–13 a i arbeidsmiljøloven. Det er ikke slik at arbeidstakere har plikt til å fratre stillingen ved fylte 70 år. Så lenge du har autorisasjon, kan du i utgangspunktet fortsette å jobbe. Imidlertid er det slik at arbeidsgiveren kan bringe arbeidsforholdet til opphør uten oppsigelse når du fyller 70 år. Dersom arbeidsgiveren ønsker å avslutte arbeidsforholdet ditt til sommeren, skal du varsles skriftlig om tidspunktet for fratreden med minst 6 måneders varsel – regnet fra første dag i måneden etter at varselet er kommet frem til deg. I ditt tilfelle innebærer det at så lenge du ikke har mottatt et slikt varsel, er du heller ikke pliktig til å fratre stillingen. For ordens skyld kan det nevnes at så langt det er mulig, skal arbeidsgiveren innkalle deg til en samtale før varselet gis. Slik avslutningssamtale skal normalt klargjøre om arbeidstakeren ønsker å slutte, eller fortsette etter fylte 70 år.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 2, 2010, side

Kommenter denne artikkelen