Du er her

Oppbevaring av miljørapport

Publisert
5. januar 2010

Jeg er organisasjonspsykolog, og en av oppgavene mine er å lage tilstandsrapporter som overleveres til oppdragsgiver/organisasjon. Dette er konfidensielle rapporter, fordi de inneholder opplysninger som kan være skadelige for organisasjonen hvis de blir allment kjent. Når jeg har overlevert tilstandsrapporten, er den å anse som organisasjonens eiendom. Hva stilles det krav om at jeg skal oppbevare? Må jeg oppbevare rapporten? Skilles det mellom digital lagring eller lagring av papirrapporten? Må jeg oppbevare arbeidsnotatene? Arbeidsnotatene er en skriftlig dokumentasjon fra intervjuene som gjøres fortløpende på PC.

Organisasjonspsykolog

Normalt vil du etter lovverket ikke være forpliktet til å oppbevare rapport eller intervjuer. Det er kun dersom du som autorisert psykolog yter helsehjelp, at du har oppbevaringsplikt (journalføringsplikt). Selv om du ikke skulle ha oppbevaringsplikt, så er det fullt lovlig å oppbevare dokumentene på betryggende måte. Tatt i betraktning at det i etterhånd kan bli stilt spørsmål ved dine tilrådinger, er det aktuelt med oppbevaring av både rapport og rapportgrunnlag i noen tid. Her må du altså selv vurdere i hvert enkelt tilfelle. Det skilles ikke i denne sammenhengen mellom papirformat eller elektronisk format. Se for øvrig Psykologforeningens hjemmeside om fagetikk og organisasjonspsykologrollen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen