Du er her

Pasienterstatning

Publisert
5. oktober 2009

Etter en gjennomgang av innmeldte privatpraktiserende kan det se ut som at vi i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mangler en del årsverk i forhold til det som var stipulert før etableringen av meldeplikt til NPE. Per 30.06.09 er det innmeldt totalt 164 foretak med til sammen 79 årsverk. På forhånd var det forventet å være ca. 480 årsverk som hadde meldeplikt. Da må det fortsatt være mange psykologer med privatpraksis som ikke har husket å gi melding om praksisen på vår hjemmeside www.npe.no.

Norsk Pasientskadeerstatning

Også etter Psykologforeningens beregninger må det være mange psykologer med en større eller mindre privatpraksis som ennå ikke har gitt melding til Norsk Pasientskadeerstatning. Psykologforeningen har hatt en del henvendelser der psykologer var i tvil om de var meldepliktige eller ikke. Stort sett har de da vært meldepliktige for kun deler av virksomheten. Helsehjelp som ytes innenfor driftstilskudd fra et regionalt helseforetak, utløser ikke meldeplikt. Nærmere detaljer om hvilke psykologtjenester som utløser meldeplikt til NPE, er det redegjort for i Rundskriv 3/09, som også ligger på Psykologforeningens hjemmeside under lønns- og arbeidsvilkår, privatpraksis.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen