Du er her

Tilbud til pårørende

Publisert
5. august 2009

Vi skal tilby gruppesamlinger for pårørende til våre pasienter ved DPS. Blant annet har vi tenkt en egen gruppe for barn av våre pasienter. For barna vil jo informasjon være viktig, men vi har også en tanke bak om at dette skal virke forebyggende for dem senere i livet. Kan vi i andrelinjen lovmessig tilby dette? Og hvordan skal vi føre journaler?

På offensiven

Svar: Det er ikke bare lovlig, det er sterkt ønskelig med ulike tiltak i forhold til pårørende. Sett i gang! Det er så vidt vites ikke særlige økonomiske insentiver for slik virksomhet, men som bekjent drives ikke verden videre av økonomi alene. Pårørende er ikke å regne som pasienter – og dermed er det heller ingen dokumentasjonsplikt eller plikt til å føre journal. Dette gjelder også der pårørende er barn av psykisk syke pasienter. Denne typen kontakt med pårørende er heller ikke å regne som komparentopplysninger, og har derfor ikke noe å gjøre i pasientens journal.

Det synes problematisk å opprette egen journal for en pårørende. En enkel redegjørelse for tilbudet som ytes, og et overordnet resymé av hva som har foregått for gruppen samlet, vil det vel være naturlig å gjøre. Det kan tenkes en glidende overgang mellom pårørende-arbeid, forebygging for pårørende og behandling. Da er det viktig å være klar på når en aktivitet får preg av behandling for deltakeren. Behandling ytes ikke uten at dette er klart definert overfor vedkommende. Ved behandling trer dokumentasjonsplikten inn. I tiden fremover vil Psykologforeningen arbeide videre med ulike formelle problemstillinger tilknyttet arbeid med pårørende.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen